fbpx Zarządzenie nr 102/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich prowadzonych i współprowadzonych przez Uniwersytet Gdański | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 102/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
20 listopada 2019 roku
w sprawie Regulaminu wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich prowadzonych i współprowadzonych przez Uniwersytet Gdański

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 20 listopada 2019 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r., w związku z art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Zasady wypłaty stypendium doktoranckiego określa art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 2. Szczegółowe zasady wypłacania stypendium o którym mowa w ust.1, w Uniwersytecie Gdańskim, określa Regulamin wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich prowadzonych i współprowadzonych przez Uniwersytet Gdański, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

______________________

 

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA DOKTORANTÓW SZKÓŁ DOKTORSKICH PROWADZONYCH I WSPÓŁPROWADZONYCH PRZEZ UNIWERSYTET GDAŃSKI

 

 

§ 1. Zakres i przedmiot regulacji

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich prowadzonych i współprowadzonych przez Uniwersytet Gdański.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 1. Centrum, należy przez to rozumieć Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego;
 2. doktorancie, należy przez to rozumieć doktoranta szkoły doktorskiej prowadzonej albo współprowadzonej przez Uniwersytet Gdański;
 3. szkole doktorskiej, należy przez to rozumieć szkołę doktorską prowadzoną albo współprowadzoną przez Uniwersytet Gdański;
 4. Uniwersytecie, należy przez to rozumieć Uniwersytet Gdański;
 5. Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 6. Stypendium, należy przez to rozumieć stypendium doktoranckie wypłacane na podstawie Ustawy.

 

§ 2. Prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego

 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
 2. Doktorant, o którym mowa w ust. 1, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 pkt. 1.

 

§ 3. Okres otrzymywania stypendium doktoranckiego

 1. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkole doktorskiej nie może przekroczyć 4 lat.
 2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2 Ustawy.
 3. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Przepis ust. 1 stosuje się.

 

§ 4. Wysokość stypendium doktoranckiego

 1. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
 1. 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
 2. 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa z wynikiem pozytywnym;
 3. 40% wysokości miesięcznego stypendium doktoranckiego, o którym mowa w pkt 2 – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa z wynikiem pozytywnym i w przypadku zatrudnienia takiego doktoranta jako nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy;
 4. 37% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa z wynikiem negatywnym do miesiąca, w którym decyzja o skreśleniu z listy doktorantów stała się ostateczna.
 1. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 1, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie kształcenia.

 

§ 5. Warunki formalne wypłaty stypendium doktoranckiego

 1. Doktorant przyjęty do szkoły doktorskiej wskazuje w kwestionariuszu osobowym, składanym w Biurze Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku rekrutacji, numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacane stypendium doktoranckie.
 2. Doktorant posiadający orzeczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2, składa również do Centrum wniosek o wypłatę zwiększonego stypendium doktoranckiego z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kształcenia. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 6. Przyznawanie zwiększonego stypendium doktoranckiego dla osób niepełnosprawnych

 1. Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 2, opiniuje komisja powołana przez prorektora właściwego do spraw studenckich. W skład komisji wchodzi dwóch pracowników Centrum oraz jeden pracownik Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych.
 2. W przypadku pozytywnej opinii komisji, stypendium jest wypłacane w wysokości, o której mowa w § 2 ust. 2.
 3. W przypadku negatywnej opinii komisji stypendium jest wypłacane w wysokości, o której mowa w § 4 ust. 1.

 

§ 7. Wypłata stypendium doktoranckiego

 1. Uniwersytet wypłaca stypendium doktoranckie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez doktoranta w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1, do 20 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Stypendium doktoranckie jest wypłacane co miesiąc, z tym że w przypadku doktorantów przyjętych do szkoły doktorskiej stypendium jest wypłacane po raz pierwszy w miesiącu następującym po miesiącu rozpoczęcia kształcenia, z wyrównaniem za poprzedni miesiąc.

 

§ 8. Obsługa administracyjna

Obsługę administracyjną związaną z wypłatą stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich prowadzi Centrum.

 

§ 9. Wypłata stypendium doktoranckiego ze środków przewidzianych w projekcie badawczym – rekrutacja podstawowa

 1. W przypadku doktoranta przyjętego do szkoły doktorskiej w rekrutacji podstawowej i uczestniczącego w projekcie badawczym środki przewidziane na stypendium w projekcie mogą zostać przeznaczone na wypłatę stypendium doktoranckiego w wysokości, o której mowa w § 4 ust. 1 i § 2 ust. 2, od dnia zawarcia umowy o uczestnictwie w projekcie, jeżeli zadania wynikające z realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta są tożsame z zakresem prac wykonywanych w ramach projektu badawczego. Decyzję w sprawie przeznaczenia środków przewidzianych w projekcie badawczym na wypłatę stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor na wniosek kierownika projektu badawczego i dyrektora właściwej szkoły doktorskiej, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Biura Zarządzania Projektami Naukowymi lub Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi.
 2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zadania wynikające z realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta nie są tożsame z zakresem prac wykonywanych w ramach projektu badawczego, to stypendium wypłacane temu doktorantowi w ramach projektu badawczego stanowi dodatkowe świadczenie o charakterze stypendium naukowego.

 

 

§ 10. Wypłata stypendium doktoranckiego ze środków przewidzianych w projekcie badawczym – rekrutacja dodatkowa

 1. W przypadku doktoranta przyjętego do szkoły doktorskiej w rekrutacji dodatkowej, w drodze konkursu, w którego wymogach określono finansowanie stypendium doktoranckiego z projektu badawczego, wynagrodzenie przewidziane w projekcie badawczym może zostać przeznaczone na wypłatę stypendium doktoranckiego w wysokości, o której mowa w § 4 ust. 1 i § 2 ust. 2, jeżeli:
 1. dopuszczają to wymogi niniejszego regulaminu i wymogi konkursu określone przez instytucję finansującą;
 2. zadania wynikające z realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta są tożsame z zakresem prac wykonywanych w ramach projektu badawczego.

Decyzję w sprawie przeznaczenia środków przewidzianych w projekcie badawczym na wypłatę stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor na wniosek kierownika projektu badawczego i dyrektora właściwej szkoły doktorskiej, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Biura Zarządzania Projektami Naukowymi lub Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi.

 1. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, środki przewidziane w projekcie badawczym są wyższe niż wysokość stypendium doktoranckiego, o którym mowa w § 4 ust. 1 i § 2 ust. 2, stypendium doktoranckie wypłaca doktorantowi ze środków przewidzianych w projekcie badawczym kierownik projektu, za zgodą Rektora. Rektor wyraża zgodę na wniosek kierownika projektu badawczego i dyrektora właściwej szkoły doktorskiej, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii promotora oraz Biura Zarządzania Projektami Naukowymi lub Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi.
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 października 2023 roku, 11:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny