fbpx Zarządzenie nr 114/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 października 2023 roku w sprawie Regulaminu wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich prowadzonych i współprowadzonych przez Uniwersytet Gdański | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 114/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
11 października 2023 roku
w sprawie Regulaminu wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich prowadzonych i współprowadzonych przez Uniwersytet Gdański

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 11 października 2023 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 i 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. (ze zm.), w związku z art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Zasady wypłaty stypendium doktoranckiego określa art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze zm.).
2.Obowiązujące w Uniwersytecie Gdańskim szczegółowe zasady wypłaty stypendium, o którym mowa w ust. 1, określa Regulamin wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich prowadzonych i współprowadzonych przez Uniwersytet Gdański, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 102/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich prowadzonych i współprowadzonych przez Uniwersytet Gdański.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski , czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 października 2023 roku, 11:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło