fbpx Zarządzenie nr 69/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie Komisji ds. oceny wniosków nauczycieli akademickich o przeniesienie do grupy pracowników dydaktycznych | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 69/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie Komisji ds. oceny wniosków nauczycieli akademickich o przeniesienie do grupy pracowników dydaktycznych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 69/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 lipca 2019 roku
w sprawie Komisji ds. oceny wniosków nauczycieli akademickich o przeniesienie do grupy pracowników dydaktycznych

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 31 lipca 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 2 i 8 i ust 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Powołuje się Komisję ds. ds. oceny wniosków nauczycieli akademickich o przeniesienie do grupy pracowników dydaktycznych w składzie:
 1. Prorektor właściwy do spraw kształcenia – Przewodniczący Komisji;
 2. Dyrektor Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
 3. Kierownik Działu Kształcenia;
 4. Kierownik Biura Organizacji i Legislacji.
 1. W posiedzeniach Komisji, o której mowa w ust. 1, biorą udział ponadto:
 1. z prawem do udziału w głosowaniu -  dziekan wydziału, na którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki,
 2. dwóch pracowników wydziału wskazanych przez właściwego dziekana.
 1. Przewodniczący może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji zadań Komisji.

 

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji jest ocena dorobku dydaktycznego i badawczego wnioskującego i przekazanie Rektorowi rekomendacji w sprawie przeniesienia nauczyciela akademickiego do grupy pracowników dydaktycznych.
 2. Regulamin oceny wniosków stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 sierpnia 2019 roku, 8:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny