fbpx Zarządzenie nr 68/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 88/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 68/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 lipca 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 88/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 31 lipca 2019 roku

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 88/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się zmiany:

  1. w załączniku nr 1 „Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim”:
  1. § 3 otrzymuje brzmienie

„1. Zwiększenie stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium wyróżniał się w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w działalności organizacyjnej, w tym w samorządzie doktorantów, bezpośrednio związanej z pracą naukową lub dydaktyczną.

2. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. Doktoranta, któremu przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich, traktuje się jako doktoranta ostatniego roku studiów doktoranckich.”,

  1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium – określone na wniosek właściwej komisji i uwzględniające kryteria, o których mowa w § 3 ust. 1 – zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia określającego niniejszy regulamin.”,
  2. § 5 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz w § 4 ust. 1.”;
  1. załącznik nr 2 „Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. ogłasza się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia ujednolicony tekst zarządzenia nr 88/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Rektora UG nr 68/R/16 z dnia 5 sierpnia 2016 r., zarządzeniem nr 81/R/18 Rektora UG z dnia 31 lipca 2018 r. oraz niniejszym zarządzeniem.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 września 2019 roku, 11:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny