fbpx Zarządzenie nr 66/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie Rektora UG nr 47/R/19 w sprawie wysokości opłat za usługi za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 66/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie Rektora UG nr 47/R/19 w sprawie wysokości opłat za usługi za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 66/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
17 lipca 2019 roku
zmieniające zarządzenie Rektora UG nr 47/R/19 w sprawie wysokości opłat za usługi za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2019/2020

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 17 lipca 2019 roku

 

Na podstawie art. 163 ust. 2 pkt 2 oraz art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 i § 120 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (ze zm.) z dnia 8 czerwca 2006 r.  – zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 47/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2019/2020, wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli „Wydział Historyczny” wiersz czwarty „Historia sztuki” otrzymuje brzmienie:

4.

Historia sztuki

2 semestry

1 750 zł

3 500 zł

                                                                                              

 1. w tabeli „Wydział Nauk Społecznych”:
 1. po  wierszu trzecim „Dyplomacja współczesna”, dodaje się wiersz dotyczący Studiów Podyplomowych Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością:

4.

Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością

3 semestry

1 750 zł

5 250 zł

 1. po wierszu czwartym „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”, dodaje się wiersz dotyczący Studiów Podyplomowych Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli:

6.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli

3 semestry

 1 800 zł

5 400 zł

 1. po wierszu czternastym „Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”, dodaje się wiersz dotyczący Studiów Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych:

17.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych

3 semestry

 1 800 zł

5 400 zł

 1. w tabeli „Wydział Zarządzania”:
 1. wiersz pierwszy „„Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem” otrzymuje brzmienie:

1.

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

2 semestry

1940 zł

3880 zł

 
 1. po wierszu pierwszym „Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, dodaje się wiersz dotyczący Studiów Podyplomowych Event Menager:

2.

 

Event Menager

2 semestry

2 450 zł

4 900 zł

                                                                                       

 1. po wierszu  piątym „Menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości”, dodaje się wiersz dotyczący Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „Ekonomia i finanse” oraz „Nauki o zarządzaniu i jakości”:

7.

Międzywydziałowe Podyplomowe Studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „Ekonomia i finanse” oraz „Nauki o zarządzaniu i jakości”

 4 semestry

 3 200 zł

12 800 zł

 1. po wierszu szesnastym „Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi”, dodaje się wiersz dotyczący Studiów Podyplomowych Zarządzanie procesami w biznesie:

19.

Zarządzanie procesami w biznesie

 2 semestry

2 450 zł

4 900 zł

                                                                                                                                                                

 1. ustala się numerację w pozycji „Lp.” w poszczególnych tabelach uwzględniającą zmiany,
  o których mowa w pkt 1-3.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst załącznika do zarządzenia nr 47/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2019/2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 lipca 2019 roku, 12:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny