fbpx Zarządzenie nr 54/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 54/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 54/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
17 czerwca 2019 roku
w sprawie przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 17 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Do dnia 30 czerwca roku akademickiego, na który prowadzone było postępowanie rekrutacyjne przechowywane są:
  1. na serwerach Uczelni – dane osobowe kandydatów na studia w Uniwersytecie Gdańskim, przetwarzane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UG,
  2. w Dziekanatach – dokumenty osób nieprzyjętych na studia.
  1. Dokumenty osób nieprzyjętych na studia przechowuje pracownik wskazany przez Dziekana i posiadający odpowiednie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia.
  2. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1 dane osobowe kandydatów na studia są usuwane z serwerów Uniwersytetu Gdańskiego, a dokumenty osób nieprzyjętych na studia podlegają zniszczeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
  3. Jeżeli w teczkach osób nieprzyjętych na studia znajdują się nieodebrane oryginały świadectw dojrzałości, dyplomów ukończenia studiów lub suplementów, pracownik Dziekanatu listem poleconym powiadamia właścicieli tych dokumentów o możliwości ich odbioru, wyznaczając w tym celu termin.
  4. Po upływie wyznaczonego terminu, nieodebrane oryginały dokumentów wysyłane są na adres, wskazany w podaniu o przyjęcie na studia.
  5. Usuwanie danych osobowych oraz niszczenie dokumentów osób nieprzyjętych na studia odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych w UG.

 

§ 2.

Traci moc Zarządzenie nr 37/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zbioru danych osobowych kandydatów na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku440.46 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 czerwca 2019 roku, 14:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny