fbpx Uchwała nr 64/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad podziału subwencji pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 64/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad podziału subwencji pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 64/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 maja 2019 roku
w sprawie określenia zasad podziału subwencji pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 23 maja 2019 roku

Na podstawie art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 36 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Subwencja z budżetu państwa zgodnie z art. 365 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), może zostać przeznaczona na:

 1. utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego,
 2. utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

 

§ 2.

W Uniwersytecie Gdańskim środki z subwencji przyznanej na rok 2019 zostaną podzielone w następujący sposób:

 1. w I etapie wyodrębnia się nie więcej niż 50% kwoty subwencji na finansowanie:
 1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 2. ubezpieczeń społecznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 3. praktyk studenckich,
 4. kosztów utrzymania uczelni, remontów, w tym domów i stołówek studenckich,
 5. inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej i badawczej,
 6. zewnętrznych usług informatycznych oraz oprogramowania,
 7. kształcenia w szkołach doktorskich (stypendia),
 8. nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – zgodnie z art. 145 pkt 1) i pkt 2) ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),
 9. zadań związanych z kształceniem i utrzymaniem jednostek między – i pozawydziałowych,  w tym wynagrodzeń osobowych
 10. wynagrodzeń administracji i obsługi;
 1. w II etapie następuje podział nie mniej niż 50% subwencji dla wydziałów z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z ich potencjałem dydaktycznym i badawczym, w tym wynagrodzeń osobowych.

 

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2 pkt 2, dzielone są pomiędzy wydziały Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z algorytmem ujętym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2508), przy czym przyjmuje się, że:

 1. wskaźnik dostępności dydaktycznej di  równy jest 1 dla wszystkich wydziałów,
 2. wyrażenie  „i-tą uczelnię akademicką” zastąpione zostaje każdorazowo wyrażeniem „i-tym wydziałem Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

§ 4.

W Uniwersytecie Gdańskim obowiązują współczynniki kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych oraz prowadzenia działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych  ustalone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 5.

Traci moc uchwała nr 29/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2017 r. sprawie określenia zasad podziału dotacji budżetowej pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Jerzy Gwizdała

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku567.72 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 czerwca 2020 roku, 12:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny