fbpx Uchwała nr 63/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 63/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 63/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 23 maja 2019 roku

Na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9b pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.), w związku z pismem nr DD3.8223.31.2019 Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2019 r. – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wynagrodzenie za pracę nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim, jest objęte w całości uprawnieniem do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.) z zastrzeżeniem § 2.

 

§ 2.

Nie stosuje się 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do:

  1. świadczeń wypłacanych ze środków ZUS;
  2. nagród jubileuszowych;
  3. nagród Rektora i Ministra;
  4. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
  5. odpraw emerytalno-rentowych;
  6. odpraw wojskowych.

 

§ 3.

  1. Traci moc uchwała nr 40/97 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 grudnia 1997 roku ze zm. w sprawie ustalania udziału w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich wynikającym ze stosunku pracy części wynagrodzenia o charakterze twórczym.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku300.14 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 maja 2019 roku, 9:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny