fbpx Zarządzenie nr 32/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 32/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 kwietnia 2019 roku
w sprawie utworzenia Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 26 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 oraz 198 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), w związku z uchwałą nr 59/19 Senatu UG z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w związku z umową o utworzeniu i prowadzeniu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zawartą w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Tworzy się Międzyuczelnianą Szkołę Doktorską Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  2. Szkoła doktorska, o której mowa w ust. 1, prowadzi interdyscyplinarne kształcenie doktorantów w zakresie Biotechnologii w dyscyplinie nauk medycznych, dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz w dyscyplinie nauk biologicznych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych.
  3. Umowa o utworzeniu i prowadzeniu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zawarta w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Gdańsku, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  4. Szkoła doktorska, o której mowa w ust. 1, pozostaje w organizacji do dnia 30 września 2019 roku.

 

§ 2.

Organizację kształcenia doktorantów w szkole doktorskiej, o której mowa w § 1 ust. 1, określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statut Uniwersytetu Gdańskiego, Statut Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Regulamin Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz umowa wskazana w § 1 ust. 3.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania pod warunkiem wydania zarządzenia tej samej treści przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 czerwca 2019 roku, 12:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny