fbpx Zarządzenie nr 34/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 34/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 kwietnia 2019 roku
w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 30 kwietnia 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Określa się wzór opisu przedmiotu (sylabusa) w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Przewodnik po sylabusie, określający sposób sporządzania sylabusa, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Do dnia 30 września 2020 r. nauczyciele akademiccy UG mają obowiązek dostosowania treści sylabusów prowadzonych przedmiotów do treści wzoru sylabusa, określonego niniejszym zarządzeniem.

 

§ 4.

Traci moc zarządzenie Rektora nr 98/R/14 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 maja 2019 roku, 12:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny