fbpx Uchwała nr 58/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 58/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 kwietnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie § 31 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), w związku z pozytywną opinią Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Senat zatwierdza Regulamin Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

 

 

REGULAMIN
GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

 

§ 1. [Charakter i cel GUTW]

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej „GUTW”, jest ogólnouniwersytecką pozawydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego podporządkowaną prorektorowi właściwemu do spraw kształcenia, utworzoną w celu upowszechniania kształcenia ustawicznego wśród osób, które ukończyły 60 lat i zostały przyjęte na GUTW.

 

§ 2. [Zadania GUTW]

 1. Do zadań GUTW należy:
 1. aktywizacja intelektualna i społeczna osób przyjętych na GUTW,
 2. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki,
 3. promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki gerontologicznej.
 1. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, GUTW prowadzi:
 1. wykłady z różnych dziedzin nauki,
 2. zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań,
 3. akcje informacyjne propagujące działalność GUTW.
 1. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, GUTW może współpracować z:
 1. innymi szkołami wyższymi,
 2. innymi polskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku,
 3. innymi organizacjami w kraju i za granicą realizującymi cele zbliżone do celów GUTW.

 

§ 3. [Oferta edukacyjna GUTW]

 1. Oferta edukacyjna GUTW obejmuje:
 1. zajęcia podstawowe – prowadzone w formie wykładów i prelekcji,
 2. zajęcia dodatkowe – prowadzone w formie warsztatów i lektoratów,
 3. inne formy zajęć – w szczególności debaty i koncerty.
 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego lub innych szkół wyższych oraz specjaliści spoza Uniwersytetu.

 

§ 4. [Słuchacze GUTW]

 1. Z oferty edukacyjnej GUTW może korzystać osoba, która ukończyła 60 lat i została przyjęta na GUTW w wyniku postępowania rekrutacyjnego na zasadach, o których mowa w ust. 2-4 oraz § 5, zwana dalej „Słuchaczem GUTW”.
 2. Warunkiem przyjęcia na GUTW osoby, która ukończyła 60 lat, jest:
 1. wybór zajęć podstawowych i dodatkowych,
 2. wniesienie opłaty semestralnej za zajęcia podstawowe oraz opłaty za zajęcia dodatkowe – jeżeli zajęcia dodatkowe zostały wybrane,
 3. wpis na listę Słuchaczy GUTW.
 1. Słuchacz GUTW może wybrać dowolną liczbę zajęć dodatkowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w zależności od limitu miejsc w grupie zajęciowej.
 2. Limit przyjęć na GUTW jest uzależniony w każdym roku akademickim i semestrze od możliwości organizacyjnych, kadrowych i lokalowych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 5. [Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w zajęciach]

 1. Osoba, która ukończyła 60 lat, może zostać przyjęta na GUTW na okres trzyletniego cyklu kształcenia. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach kolejnych semestrów w trzyletnim cyklu kształcenia jest potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach i wniesienie opłaty, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, przed rozpoczęciem każdego semestru.
 2. Osoba, która ukończyła trzyletni cykl kształcenia na GUTW, może zostać ponownie jednokrotnie przyjęta na GUTW na zasadach określonych w § 4 ust. 2-4 i § 5 ust. 1.
 3. Osoba, która ukończyła dwa trzyletnie cykle kształcenia na GUTW, może zostać ponownie przyjęta na GUTW, na zasadach określonych w § 4 ust. 2-4 i § 5 ust. 1, nie wcześniej niż po upływie roku od zakończenia kształcenia na GUTW.

 

§ 6. [Wejście w życie przepisów]

Zasady rekrutacji, o których mowa w  § 4 i § 5, stosuje się do obecnych i przyszłych Słuchaczy GUTW, począwszy od rekrutacji przeprowadzonej na rok akademicki 2019/2020.

 

§ 7. [Przepisy szczegółowe dotyczące rekrutacji]

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji na GUTW, w tym limit przyjęć i wysokość opłat za zajęcia, określa Rektor w zarządzeniu ogłaszanym przed rozpoczęciem rekrutacji na dany rok akademicki.
 2. Szczegółowe zasady wyboru zajęć i potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach ogłasza Biuro GUTW, nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru na stronie internetowej GUTW oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 8. [Indeks i dyplom Słuchacza GUTW]

Słuchacz GUTW otrzymuje indeks oraz dyplom ukończenia GUTW, które mają charakter symboliczny i nie stanowią indeksu oraz dyplomu ukończenia studiów w rozumieniu Ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 

§ 9. [Prawa Słuchacza GUTW]

Słuchacz GUTW ma prawo do:

 1. zdobywania wiedzy oraz rozwijania własnych zainteresowań naukowych,
 2. udziału w zajęciach, zgodnie z dokonanym wyborem,
 3. korzystania z czytelni Biblioteki UG,
 4. wyrażania opinii o ofercie edukacyjnej GUTW.

 

§ 10. [Obowiązki Słuchacza GUTW]

Słuchacz GUTW ma obowiązek:

 1. przestrzegać Regulaminu GUTW, w tym uczestniczyć w zajęciach oraz wnosić opłaty za uczestnictwo w zajęciach,
 2. przestrzegać innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim,
 3. postępować zgodnie z zasadami kulturalnego zachowania obowiązującymi w społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 11. [Organizacja roku akademickiego]

Zajęcia na GUTW w danym roku akademickim rozpoczynają się zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego. Zajęcia kończy oficjalna uroczystość przeprowadzana nie później niż do końca czerwca danego roku akademickiego.

 

§ 12. [Rezygnacja z zajęć dodatkowych]

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w określonych zajęciach dodatkowych, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od rozpoczęcia zajęć, Słuchacz GUTW może złożyć do prorektora właściwego do spraw kształcenia wniosek o zwrot wniesionej opłaty za uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.
 2. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy opłaty semestralnej.

 

§ 13. [Skreślenie z listy Słuchaczy GUTW]

Słuchacza GUTW skreśla się z listy Słuchaczy GUTW w przypadku:

 1. złożenia przez Słuchacza GUTW w Biurze GUTW wniosku o skreślenie z listy Słuchaczy GUTW,
 2. niewniesienia opłaty semestralnej i niepotwierdzenia uczestnictwa w zajęciach,
 3. nieprzestrzegania obowiązków określonych w § 10.

 

§ 14. [Nadzór nad GUTW; Biuro i Kierownik GUTW]

 1. Nadzór na działalnością GUTW sprawuje prorektor właściwy do spraw kształcenia.
 2. Obsługę administracyjną GUTW zapewnia Biuro GUTW, kierowane przez Kierownika Biura, zatrudnianego zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 15. [Finansowanie działalności GUTW]

 1. Działalność GUTW jest finansowana:
 1. ze środków pochodzących z wpłat słuchaczy GUTW,
 2. ze środków innych niż wskazane w pkt 1.
 1. Koszty działalności GUTW jako pozawydziałowej jednostki ogólnouniwersyteckiej są uwzględniane w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność GUTW dysponuje prorektor właściwy do spraw kształcenia lub Kierownik Biura GUTW, działający z jego upoważnienia.
 3. Pracownicy Biura GUTW są pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego wynagradzanymi ze środków własnych UG zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 16.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Senat UG.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 maja 2019 roku, 10:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny