fbpx Uchwała nr 50/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 października 2004 roku w sprawie utworzenia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 50/04
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 października 2004 roku
w sprawie utworzenia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Status aktu: obowiązujący
Powiązane hasła: 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 4 Statutu UG uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku jako jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzącą działalność dydaktyczną, zwaną dalej "GUTW".
 2. Celem GUTW jest organizacja działalności dydaktycznej, na zasadach "non profit" w zakresie prowadzenia studiów o charakterze otwartym dla słuchaczy niebędących studentami.

§ 2

 1. Do zadań GUTW należy:
  - promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki gerontologicznej,
  - aktywizacja intelektualna i społeczna słuchaczy GUTW,
  - prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki.
 2. Dla osiągnięcia powyższych zadań GUTW organizuje:
  - wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki, sztuki, kultury i techniki,
  - zajęcia seminaryjne w sekcjach (kołach) zainteresowań,
  - prace społeczne słuchaczy,
  - akcje informacyjne lub promocyjne propagujące działalność GUTW.
 3. GUTW współpracuje:
  - z innymi uczelniami wyższymi,
  - z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w całym kraju,
  - z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym oraz z innymi organizacjami w kraju i za granicą realizującymi cele pokrewne z celami GUTW.

§ 3

 1. GUTW może również dla swoich słuchaczy prowadzić działalność w zakresie kursów z dziedziny kultury i sztuki, których koszty częściowo ponoszą słuchacze. GUTW będzie zabiegać o pozyskiwanie na powyższe cele środków z zewnątrz.
 2. Prorektor ds. Kształcenia w porozumieniu z Kwestorem, w oparciu o wniosek kierownika GUTW i szczegółowy kosztorys, zatwierdza projekt każdego przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.

§ 4

 1. GUTW kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez Rektora UG, na wniosek Prorektora ds. Kształcenia.
 2. Zajęcia w GUTW prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego, innych uczelni wyższych oraz specjaliści-praktycy.

§ 5

 1. Nadzór nad działalnością GUTW sprawuje Prorektor ds. Kształcenia UG.
 2. Finansowanie działalności GUTW jako jednostki ogólnouczelnianej jest uwzględniane corocznie w planie rzeczowo-finansowym uczelni.
 3. Dysponentem środków finansowych GUTW jest Prorektor ds. Kształcenia lub z jego upoważnienia Kierownik GUTW.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku437.93 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz