fbpx Uchwała nr 57/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 57/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 kwietnia 2019 roku
w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) ‒ uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Uchwała określa zasady rekrutacji do:
 1. Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
 2. Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Ścisłych Uniwersytetu Gdańskiego

– każda zwana dalej odrębnie „szkołą doktorską”, w roku akademickim 2019/2020.

 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§ 2. Wymogi do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej

 1. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba:
 1. która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 2. osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy.
 1. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
 2. Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w szkole doktorskiej na zasadach określonych w art. 323 Ustawy.
 3. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

 

§ 3. Limity przyjęć i terminy rekrutacji

 1. Kandydaci do szkoły doktorskiej są przyjmowani do szkoły w ramach limitów przyjęć określonych przez Senat.
 2. Limity przyjęć do szkoły doktorskiej oraz terminy rekrutacji  określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Rektor, na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej, może zwiększyć limit przyjęć do szkoły doktorskiej określony niniejszą uchwałą.
 4. Rektor, na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej, może:
 1. przedłużyć termin rekrutacji w przypadku, gdy liczba kandydatów do szkoły doktorskiej jest mniejsza od limitu przyjęć do szkoły doktorskiej określonego niniejszą uchwałą,
 2. przeprowadzić dodatkową rekrutację w przypadku pisemnej rezygnacji osoby przyjętej do szkoły doktorskiej, dokonanej w ciągu pierwszego semestru roku akademickiego 2019/2020.
 1. Po zakończeniu rekrutacji w terminach określonych niniejszą uchwałą i na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej, Rektor może zwiększyć limit przyjęć do szkoły doktorskiej określony niniejszą uchwałą i przeprowadzić dodatkową rekrutację.

 

§ 4. Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu i jest prowadzona za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 2. Szczegółowe zasady rekrutacji do poszczególnych szkół doktorskich Uniwersytetu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Komisja rekrutacyjna nie może ustalić innych zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej, niż określone niniejszą uchwałą.

 

§ 5. Dokumenty wymagane w rekrutacji

 1. Kandydat do szkoły doktorskiej jest zobowiązany do złożenia w terminie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dokumentów wymaganych w rekrutacji, określonych w załączniku nr 3 do uchwały.
 2. Kopie dokumentów składanych przez kandydata powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez: uczelnię, której kandydat jest absolwentem, notariusza lub członka komisji rekrutacyjnej.

 

§ 6. Komisja rekrutacyjna

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia do szkoły doktorskiej prowadzi komisja rekrutacyjna powoływana przez Rektora odrębnie dla każdej dziedziny nauki obejmującej dyscypliny naukowe, w których jest prowadzone kształcenie w szkole doktorskiej.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
 1. przewodniczący komisji oraz trzej nauczyciele akademiccy ‒ zatrudnieni w Uniwersytecie, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i reprezentujący dyscypliny naukowe, w których jest prowadzone kształcenie w szkole doktorskiej;
 2. sekretarz komisji, nieuczestniczący w ocenie kandydatów.
 1. Na wniosek przewodniczącego komisji, Rektor może powołać w skład komisji, w celu oceny kandydatów, dodatkowych nauczycieli akademickich spełniających wymogi, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
 2. Przedstawiciel samorządu doktorantów może zostać powołany przez Rektora w skład komisji rekrutacyjnej, na wniosek Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, jako obserwator, nieuczestniczący w ocenie kandydatów.

 

§ 7. Zadania komisji rekrutacyjnej

 1. Komisja rekrutacyjna w szczególności:
 1. przyjmuje dokumenty składane przez kandydatów oraz zapewnia bieżącą obsługę rekrutacji;
 2. dokonuje oceny kandydatów;
 3. doręcza decyzję o nieprzyjęciu do szkoły doktorskiej oraz – w przypadku cudzoziemca – również decyzję o przyjęciu do szkoły doktorskiej.
 1. Zadania komisji rekrutacyjnej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, są wykonywane przez sekretarza komisji. W szczególności sekretarz komisji potwierdza zgodność danych zawartych przez kandydata w podaniu o przyjęcie do szkoły doktorskiej z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość kandydata.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej jest zobowiązany do stosowania przepisów określających zasady rekrutacji w sposób uwzględniający szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi. 

 

§ 8. Wyniki rekrutacji

 1. Wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej oblicza się w skali punktowej i ogłasza się za pośrednictwem systemu IRK.
 2. Wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej są jawne.

 

§ 9. Przyjęcie albo nieprzyjęcie do szkoły doktorskiej

 1. Kandydat, który w rekrutacji uzyskał wynik 0 punktów, nie może zostać przyjęty do szkoły doktorskiej.
 2. Przyjęcie do szkoły doktorskiej, z zastrzeżeniem ust. 3, następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, na podstawie wyników rekrutacji, z uwzględnieniem limitu przyjęć do szkoły doktorskiej określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Wpisu dokonuje dyrektor szkoły doktorskiej.
 3. Przyjęcie cudzoziemca do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej, z upoważnienia Rektora, przez dyrektora szkoły doktorskiej, chyba że przyjęcie cudzoziemca następuje na innej szczególnej podstawie wskazanej w obowiązujących przepisach.
 4. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej, z upoważnienia Rektora, przez dyrektora szkoły doktorskiej. Decyzję doręcza się kandydatowi:
 1. w jednostce administracyjnej Uniwersytetu, w której wykonuje pracę sekretarz komisji rekrutacyjnej, za pokwitowaniem – w terminie pięciu dni od dnia wydania decyzji;
 2. po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 – wysyłając decyzję listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 1. Szczegółowy termin doręczenia decyzji w trybie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, oznaczony w dniach i godzinach, określa przewodniczący komisji rekrutacyjnej i podaje do wiadomości kandydata jednocześnie z ogłoszeniem wyników rekrutacji, w sposób wskazany w § 8 ust. 1.

 

§ 10. Dokumentowanie przebiegu rekrutacji

 1. Komisja rekrutacyjna dokumentuje przebieg rekrutacji, sporządzając:
 1. protokół z przebiegu postępowania rekrutacyjnego w sprawie każdego kandydata, zawierający co najmniej wynik uzyskany przez tego kandydata, w tym szczegółowy wykaz uzyskanych punktów;
 2. protokół z obrad komisji rekrutacyjnej;
 3. listę alfabetyczną i rankingową wszystkich kandydatów uczestniczących w rekrutacji,
 4. listę alfabetyczną i rankingową kandydatów przyjętych do szkoły doktorskiej wraz z wynikami rekrutacji uzyskanymi przez tych kandydatów;
 5. listę alfabetyczną i rankingową kandydatów nieprzyjętych do szkoły doktorskiej wraz z wynikami rekrutacji uzyskanymi przez tych kandydatów.
 1. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podpisują przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej wskazani w § 6 ust. 2 i 3. Listy, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, sekretarz komisji rekrutacyjnej składa w Biurze Rekrutacji, w terminie pięciu dni od daty ich sporządzenia.

 

§ 11. Prawo kandydata do wglądu do akt postępowania rekrutacyjnego

Kandydat ma prawo wglądu do akt postępowania rekrutacyjnego w swojej sprawie, w obecności członka komisji rekrutacyjnej. Szczegółowe terminy, oznaczone w dniach i godzinach, w których kandydat może uzyskać wgląd do akt postępowania rekrutacyjnego w swojej sprawie, oraz miejsce uzyskania wglądu do akt określa przewodniczący komisji rekrutacyjnej i podaje do wiadomości, jednocześnie z ogłoszeniem wyników rekrutacji, w sposób wskazany w § 8 ust. 1. 

 

§ 12. Ponowne rozpatrzenie sprawy przyjęcia do szkoły doktorskiej

 1. Od decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej oraz ‒ w przypadku cudzoziemca ‒ również od decyzji o przyjęciu do szkoły doktorskiej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Decyzję Rektora, wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przyjęcia do szkoły doktorskiej, doręcza się kandydatowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

§ 13. Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem załącznika nr 1, który zostanie uchwalony i wejdzie w życie do dnia 23 maja 2019 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 grudnia 2022 roku, 13:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny