fbpx Zarządzenie nr 4/K/19 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie Procedury wyceny sprzętu komputerowego przeznaczonego do odsprzedaży w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 4/K/19 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie Procedury wyceny sprzętu komputerowego przeznaczonego do odsprzedaży w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 4/K/19
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 kwietnia 2019 roku
w sprawie Procedury wyceny sprzętu komputerowego przeznaczonego do odsprzedaży w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 12 kwietnia 2019 roku

Na podstawie § 59 ust. 4 oraz § 142 ust. 2 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku (ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Wprowadza się Procedurę wyceny sprzętu komputerowego przeznaczonego do odsprzedaży w Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem procedury, o której mowa w ust. 1 sprawuje Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Mirosław Czapiewski

 

 

Załącznik do zarządzenia Kanclerza UG nr 4/K/19

 

Procedura wyceny sprzętu komputerowego
przeznaczonego do odsprzedaży w Uniwersytecie Gdańskim

 

§ 1.

Dopuszcza się odsprzedaż na rzecz pracowników Uniwersytetu Gdańskiego sprzętu komputerowego pozostającego na stanie Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2.

 1. Odsprzedaż sprzętu komputerowego następuje na podstawie pisemnego wniosku pracownika.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 

§ 3.

Ustala się następujący obieg wniosku o nabycie sprzętu komputerowego:

 1. Pracownik zainteresowany nabyciem sprzętu, którego jest użytkownikiem składa wniosek o nabycie sprzętu komputerowego.
 2. Wniosek opiniowany jest przez osobę materialnie odpowiedzialną za ten sprzęt, która określa przydatność sprzętu dla danej jednostki organizacyjnej. W przypadku, kiedy nie pełni ona funkcji kierowniczej, wniosek opiniowany jest przez jej bezpośredniego przełożonego.
 3. Pozytywnie zaopiniowany wniosek przekazywany jest do Działu Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku celem uzupełnienia wniosku o kartę środka trwałego.
 4. Kompletny wniosek o nabycie sprzętu komputerowego wraz ze sprzętem przekazywany jest do pracowników obsługi informatycznej przypisanych do jednostki organizacyjnej, z której sprzęt pochodzi. Pracownicy wsparcia informatycznego dokonują oceny sprzętu w celu określenia jego kategorii i szacują jego wartość na podstawie wzoru wyszczególnionego w § 6.
 5. Kompletny wniosek o nabycie sprzętu komputerowego wraz z danymi w zakresie szacowanej wartości sprzętu komputerowego przekazywany jest do Kanclerza celem podjęcia decyzji w zakresie odsprzedaży sprzętu komputerowego.

 

§ 4.

 1. Klasyfikację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeprowadza się w celu potwierdzenia lub określenia aktualnej wartości użytkowej, stanu technicznego z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia oraz w celu określenia przydatności dla Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Sprzęt komputerowy dzieli się na następujące kategorie:

Kategoria I (0% stopnia zużycia) – sprzęt nowy, nieużywany, bez braków i uszkodzeń, znajdujący się w magazynie.

Kategoria II (od 1% do 40% stopnia zużycia) – sprzęt używany, zgodny z obowiązującym standardem informatycznym, sprawny technicznie, bez braków i uszkodzeń wpływających na jego funkcjonalność. Do tej kategorii zalicza się również sprzęt naprawiany w ramach gwarancji bądź ubezpieczenia.

Kategoria III (od 41% do 75% stopnia zużycia) – sprzęt używamy, zgodny z obowiązującym standardem informatycznym, posiadający uszkodzenia wpływające na eksploatację (np.: uszkodzona bateria, niesprawny dysk, uszkodzona matryca, itp.) lub przeznaczony do naprawy.

Kategoria IV (powyżej 76% stopnia zużycia) – sprzęt niezgodny z obowiązującym standardem informatycznym lub niesprawny technicznie, a jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Do tej kategorii zalicza się również sprzęt nieprzydatny zgodnie z jego przeznaczeniem, planowany do wycofania z eksploatacji.

 

§ 5.

Standard informatyczny opracowywany jest raz do roku przez komisję powołaną przez zastępcę Kanclerza ds. Informatyzacji.

 

§ 6.

 1. Wartość sprzętu komputerowego ustalana jest w oparciu o następujące dane:
 1. kategoria sprzętu,
 2. cena inwentarzowa z karty środka trwałego,
 3. wiek sprzętu komputerowego.
 1. Określa się wzór na szacowanie wartości sprzętu komputerowego przeznaczonego do odsprzedaży pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego:

 

P = C x (1 – K)W

 

gdzie:

P – szacunkowa wartość sprzętu komputerowego,

C – cena inwentarzowa wykazana w karcie środka trwałego,

K – wartość stopnia zużycia oszacowana na podstawie kategorii sprzętu komputerowego z §4 pkt. 2,

W – wiek sprzętu komputerowego.

 

§ 7.

Sprzęt komputerowy przeznaczony do odsprzedaży na wniosek pracownika podlega likwidacji w jednostce organizacyjnej, w której jest wpisany na stan inwentarza (środka trwałego lub wyposażenia) zgodnie z instrukcją gospodarowani majątkiem trwałym w UG.

 

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 kwietnia 2019 roku, 8:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny