fbpx Zarządzenie nr 23/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 23/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 23/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
13 marca 2019 roku
w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 13 marca 2019 roku

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Gdańskim, zwana dalej „opłatą”, wynosi 85 zł.
 2. Kandydat wnosi opłatę za dany kierunek oraz poziom studiów.
 3. Za formę stacjonarną i niestacjonarną tego samego kierunku studiów kandydat wnosi jedną opłatę.
 4. Opłata uwzględnia koszt przeprowadzenia egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego lub dyrektora Centrum Języków Obcych – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich i przystępujących do tego egzaminu.

 

§ 2.

 1. Opłatę uiszcza się na indywidualny numer konta znajdujący się na subkoncie kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na kierunek.
 2. Opłata uiszczona po terminie, na pisemną prośbę kandydata, może zostać zakwalifikowana na poczet rekrutacji na inny kierunek studiów, na którym nadal trwa rejestracja bądź na poczet ewentualnej rekrutacji dodatkowej na kierunku studiów, na którym zostanie ogłoszony dodatkowy nabór w związku z pozostałymi wolnymi miejscami.
 3. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na kierunek studiów po upływie terminu rejestracji na danym kierunku oraz w przypadku negatywnej decyzji dotyczącej przyjęcia kandydata na kierunek studiów.
 4. Opłata podlega zwrotowi w przypadku:
 1. rezygnacji z rekrutacji przed zakończeniem rejestracji na kierunku studiów;
 2. nieuruchomienia studiów na kierunku;
 3. wniesienia opłaty po terminie, powodującej nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata złożony do Prorektora ds. Studenckich, za pośrednictwem Biura Rekrutacji.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 29/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała,

profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku471.35 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 14:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny