fbpx Zarządzenie nr 18/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG oraz świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 18/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG oraz świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 18/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG oraz świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 1 marca 2019 roku

Na podstawie art. 174 ust. 2 i art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183ze zm.) w związku z art. 270 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 3 ust. 10 i 10a Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 63/R/11 z dnia 12 września 2011 roku Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1-3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG, przedłuża się na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 na podstawie dokumentów w oparciu, o które zostały one przyznane na semestr zimowy.
  2. Przedłużenie wypłat świadczeń, o których mowa w ust. 1 może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru.
  3. Treść ust. 1 została uzgodniona z Parlamentem Studentów UG.

 

§ 2.

Załącznik nr 3 oraz nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 12:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny