fbpx Zarządzenie nr 81/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 88/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 81/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 lipca 2018 roku
zmieniające zarządzenie nr 88/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.), § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r.(ze zm.)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 88/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się zmiany:

1) § 2 ust. 2 załącznika nr 1 „Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim” otrzymuje brzmienie: „Zwiększenie stypendium przyznaje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium przez wydziałową doktorancką komisję stypendialną, zwaną dalej „komisją”, powoływaną na zasadach określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696).”.

2) § 7 ust. 2 załącznika nr 1 „Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim” otrzymuje brzmienie: Decyzja o przyznaniu zwiększenia stypendium powinna zawierać określenie wysokości stypendium oraz okresu jego pobierania, z uwzględnieniem § 15 oraz § 14 ust. 1, który stosuje się odpowiednio, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696).”.

3) załącznik nr 2 „Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz