fbpx Uchwała nr 16/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 16/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 16/18
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 marca 2018 roku
w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.) w zw. z § 37 ust. 1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – Senat Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek rad wydziałów określa następujące zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2019/2020:

 

§ 1.

 1. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunki lub bezpośrednio na specjalności prowadzone w ramach danego kierunku studiów. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki i formy studiów określa załącznik nr 1.
 2. Ilekroć w Uchwale Senatu UG jest mowa o rekrutacji na kierunek studiów rozumie się przez to również rekrutację na specjalność prowadzoną w ramach kierunku, jeżeli tak stanowią szczegółowe zasady rekrutacji.
 3. Liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów, ustala Senat UG na wniosek rad wydziałów (z uwzględnieniem przepisów zawartych w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym). Liczba miejsc zostanie określona w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. W uzasadnionych przypadkach Rektor może na wniosek dziekana zwiększyć liczbę miejsc na dany kierunek studiów.
 5. W przypadku niewypełnienia liczby miejsc na kierunku lub specjalności określonej na poziomie minimum 25 osób, kierunek lub specjalność nie zostaje uruchomiona.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek dziekana może obniżyć liczbę miejsc warunkującą uruchomienie kierunku lub specjalności.

 

§ 2.

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
 2. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw dojrzałości, egzamin wstępny/sprawdzian z wymowy bądź obydwie formy jednocześnie. W przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu, natomiast w przypadku nowej matury 2002 część zewnętrzna egzaminu.
 3. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego szczegółowe zasady na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 1 do uchwały. Do rekrutacji może przystąpić osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.
 4. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie efektów uczenia się. Organizację potwierdzania efektów uczenia się określa uchwała nr 28/15 z dnia 26 marca 2015 r. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 

§ 3.

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa uchwała nr 24/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad.

 

§ 4.

 1. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskiena zasadach mających zastosowanie do kandydatów ze starą maturą, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 i 3 pod warunkiem, że świadectwo, które posiada, daje wstęp na studia akademickie w kraju jego wydania.
 2. Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach mających zastosowanie do kandydatów, posiadających dyplom polskiej uczelni. Zagraniczny dyplom daje wstęp na studia, jeżeli został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, może on być uznany na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. W celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu według obowiązującej na UG skali punktowej należy – przed wpisaniem punktów do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i nie później niż 3 dni robocze przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów – skontaktować się z Biurem Rekrutacji. Pracownicy Biura Rekrutacji dokonują przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu zagranicznego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie (wraz ze skanami/kserokopiami właściwych dokumentów).
 4. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2, znajduje się w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 1. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej ("International Baccalaureate”) wydany przez Biuro IB w Genewie, może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honorowane tylko w roku wydania zaświadczenia. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów ustalonych dla kierunków studiów oraz zgodnie z tabelą przeliczającą punkty uzyskane na maturze IB na procenty:

 

Poziom SL lub HL

Punkty procentowe

7

100

6

90

5

80

4

70

3

60

2

50

1

10

 
 1. Jeżeli kandydat, o którym mowa w ust. 1 zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym (HL) – wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75 a następnie przez mnożnik przedmiotu. W przypadku kandydatów z maturą IB w miejsce punktacji za przedmiot wiedza o społeczeństwie liczona jest punktacja za ocenę z przedmiotu historia, jednakże z mnożnikiem przypisanym wiedzy o społeczeństwie na danym kierunku studiów.
 2. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury europejskiej ("European Baccalaureate”) może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów ustalonych dla kierunków studiów. Dodatkowo wynik uzyskany na maturze mnoży się przez współczynnik 15.
 3. Kandydatom klas dwujęzycznych wynik (punkty procentowe) uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym (np. biologia, historia).
 4. Kandydatom z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.

 

§ 6.

 1. Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów dla kandydatów z nową maturą przelicza się na punkty według poniższej tabeli i następnie mnoży się przez mnożnik przedmiotu.

 

Punkty procentowe

ocena

skala ocen 2-5

skala ocen 1-6

6

-

150

5

150

120

4

100

90

3

50

60

2

-

30

1

-

-

     
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów stacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotu na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych) pomnożona przez współczynnik 0,6, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów niestacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotów na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych). Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.

 


§ 7.

 1. Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacji jest średnia ocen, rozumie się przez to: średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych w toku studiów wyższych, liczoną do drugiego miejsca po przecinku, bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej z pracy dyplomowej.
  Weryfikacja średniej następuje na podstawie oryginału lub kserokopii indeksu albo suplementu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, Biuro Rekrutacji lub uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Dopuszcza się możliwość weryfikacji średniej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w załączniku nr 5, pkt 1.2 lit. c).
 2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, dla kandydatów uzyskujących oceny w skali innej niż 2-5, Uniwersytet Gdański stosuje system przeliczania skali wg wzoru:

 

X = (W – Ymin) / (Ymax – Ymin) x3 + 2

 X– ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata, przeliczona na skalę 2-5

W– ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata

Ymin –najniższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem

Ymax – najwyższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem

 1. Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacji jest ocena na dyplomie, w celu wyrażenia jej w  wartości punktowej Uniwersytet Gdański stosuje następujący wzór:

P = (X xmax) / 5

 

P– liczba punktów uzyskanych przez kandydata na danym kierunku studiów

X- ocena na dyplomie, przeliczona na skalę 2-5

max – maksymalna liczba punktów, możliwa do uzyskania na danym kierunku studiów

W zależności od maksymalnej liczby punktów, możliwej do uzyskania na danym kierunku, liczba punktów przeliczona z zastosowaniem powyższych wzorów będzie przedstawiała się następująco:

 

ocena na dyplomie

max 100 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

100

5,5

 

100

93

5

100

91

85

4,5

90

83

78

4

80

74

70

3,5

70

66

63

3

60

57

55

 

ocena na dyplomie

max 70 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

70

5,5

 

70

65

5

70

64

60

4,5

63

58

54

4

56

52

49

3,5

49

46

44

3

42

40

39

 

 

 

ocena na dyplomie

max 60 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

60

5,5

 

60

56

5

60

55

51

4,5

54

50

47

4

48

45

42

3,5

42

39

38

3

36

34

33

 

 

ocena na dyplomie

max 50 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

50

5,5

 

50

46

5

50

46

43

4,5

45

41

39

4

40

37

35

3,5

35

33

31

3

30

29

28

 

 

 

ocena na dyplomie

max 40 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

40

5,5

 

40

37

5

40

37

34

4,5

36

33

31

4

32

30

28

3,5

28

26

25

3

24

23

22

 

 

ocena na dyplomie

max 30 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

30

5,5

 

30

28

5

30

27

26

4,5

27

25

23

4

24

22

21

3,5

21

20

19

3

18

17

17

 

 

 

§ 8.

 1. Wyniki stanowiące kryterium kwalifikacyjne na dany kierunek należy wprowadzić do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na tym kierunku.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.
 3. O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje liczba uzyskanych punktów, a na studiach drugiego stopnia w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku, kryterium dodatkowym jest średnia obliczana według zasad opisanych w § 7 ust.1.
 4. W przypadku, kiedy kandydat zdawał przedmiot brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie wybrany wynik korzystniejszy dla kandydata.
 5. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 6. Kandydat, który nie uzyskał żadnych punktów z jednego z kryteriów kwalifikacyjnych branych pod uwagę w rekrutacji na dany kierunek, tj. konkursu świadectw, oceny na dyplomie, średniej ocen, egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej – zostaje wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 9.

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej IRK. Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej irk.ug.edu.pl (zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 4).
 2. Uniwersytet Gdański nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do systemu IRK, a w szczególności za wpisanie przez niego wyników matury i ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, średniej ocen lub oceny na dyplomie niezgodnych ze stanem faktycznym.

 

§ 10.

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kierunek wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG na wygenerowane w systemie IRK indywidualne konto bankowe kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 4). Opłaty można dokonać również w kasie UG. Brak opłaty rekrutacyjnej, uiszczonej najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na kierunek, wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.
 2. W uzasadnionych przypadkach kandydat może się ubiegać o zwrot wniesionej opłaty rekrutacyjnej. Warunki zwrotu opłaty rekrutacyjnej określane są corocznie właściwym zarządzeniem Rektora.
 3. Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów w wyznaczonym terminie ogłasza listę kandydatów w systemie IRK oraz przed siedzibą komisji.
 4. W ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia listy kandydatów, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia jest zobowiązana złożyć w tekturowej teczce komplet wymaganych dokumentów w siedzibie komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów. Mogą one zostać złożone osobiście, przez osobę “trzecią”, a także nadesłane pocztą lub kurierem. W przypadku wysyłania dokumentów, datę dostarczenia stanowi data doręczenia przesyłki do siedziby komisji rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego nadania przesyłki. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 5. Dokumenty wymienione w załączniku nr 5 mogą składać wszyscy kandydaci umieszczeni na liście kandydatów danego kierunku w siedzibie komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów. Niezłożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów świadczy o rezygnacji kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 6. Na kierunkach wykazujących czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza Medycyny Pracy. Szczegóły dotyczące badań lekarskich zostały opisane na stronie internetowejwww.rekrutacja.ug.edu.pl.
 7. Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów ma obowiązek na bieżąco odznaczać w systemie IRK złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 8. Kandydat, który nie chce brać udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym powinien zrezygnować w systemie IRK z ubiegania się o przyjęcie na kierunek lub przesłać pisemną rezygnację do właściwej komisji rekrutacyjnej.
 9. Po upływie terminu składania dokumentów właściwa komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów w systemie IRK oraz przed siedzibą komisji. Na ww. liście są umieszczone nazwiska kandydatów, którzy uzyskali liczbę punktów pozwalającą zakwalifikować się na kierunek w ramach określonej liczby miejsc oraz w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
 10. Osoby zakwalifikowane na dany kierunek studiów otrzymują pisemną decyzję o przyjęcie na studia. Osoby niezakwalifikowane na dany kierunek studiów otrzymują pisemną decyzję o nieprzyjęciu na studia.
  Osoby zakwalifikowane na studia, w terminie 30 dni od daty wydania decyzji o przyjęciu na studia, mają obowiązek zawarcia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, umowy z Uniwersytetem Gdańskim, określającej warunki pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat. Niepodpisanie w/w umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem osoby zakwalifikowanej na dany kierunek studiów z listy studentów.

 

§ 11.

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, Rektor na wniosek dziekana może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: dodatkowa rekrutacja lub rekrutacja uzupełniająca.

1) Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej na dany kierunek. Ogłoszenia o rekrutacjach dodatkowych oraz obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów publikowane są na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z § 10 niniejszej uchwały.

2) Rekrutacja uzupełniająca dotyczy  kierunków, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca. Liczba zwolnionych miejsc zostanie określona na podstawie rezygnacji dokonanych w grupie osób przyjętych na studia. Decyzja o rekrutacji uzupełniającej, w przypadku złożenia stosownego wniosku przez dziekana, zostaje podjęta w terminie do dnia 20 września 2019 r. W rekrutacji uzupełniającej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej, mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek i formę studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia.  Kandydaci, którychwynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, złożonego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, uczestniczą w rekrutacji uzupełniającej z wynikami uzyskanymi po weryfikacji.Komisja rekrutacyjna poprzez wysłanie wiadomości w systemie IRK oraz e-mailem informuje kandydatów o rekrutacji uzupełniającej, określając 4-dniowy termin i miejsce składania dokumentów oraz  liczbę miejsc. Kandydaci, chcący brać udział w rekrutacji, składają komplet wymaganych dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna dokonuje wpisu kandydata na listę uzupełniającą w IRK i przyjmuje (na podstawie rankingu punktów) tyle osób, ile miejsc zostało zwolnionych.

 

§ 12.

 1. Terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów ustala Senat UG na wniosek rad wydziałów. Terminy rekrutacji stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów uniemożliwia jego utworzenie, Rektor na wniosek dziekana może wydłużyć termin rejestracji na ten kierunek studiów.
 2. Miejsce składania dokumentów oraz godziny urzędowania komisji rekrutacyjnych określa dziekan właściwego wydziału.
 3. Rekrutacja na semestr zimowy trwa: na studia stacjonarne - do 30 września 2019 r. (w uzasadnionych przypadkach, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, Rektor może wydłużyć rekrutację do 17 października 2019 r.), na studia niestacjonarne - do 15 listopada 2019 r. Rekrutacja na semestr letni (na kierunkach wskazanych w załączniku nr 1) trwa do 15 marca 2020 r.

 

§ 13.

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów. Skład komisji rekrutacyjnej obejmuje: przewodniczącego, sekretarza i członka. Przewodniczącego i członka komisji powołuje się spośród nauczycieli akademickich. Przewodniczący musi posiadać co najmniej stopień doktora.Sekretarzem może być pracownik administracyjny uczelni. Komisje rekrutacyjne powołuje dziekan.
 2. Inne osoby wyznaczone do realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji, w tym egzaminatorów, powołuje Rektor lub dziekan. Osobami tymi mogą być również osoby spoza UG.Informacje o składzie komisji rekrutacyjnej oraz ewentualnych zmianach dziekan przesyła do Biura Rekrutacji w trybie natychmiastowym, w celu dokonania aktualizacji w systemie IRK.

 

§ 14.

Przedstawiciele samorządu studenckiego mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, jako obserwatorzy na zasadach określonych przez dziekana.

 

§ 15.

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji z wykorzystaniem IRK,

2) przyjmowanie dokumentów,

3) przeprowadzenie egzaminów wstępnych,

4) weryfikacja składanych dokumentów na studia z danymi w systemie IRK,

5) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć na studia,

6) zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 1. Komisja rekrutacyjna nie może zmieniać zasad postępowania rekrutacyjnego ustalonych przez Senat UG, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 3.
 2. Przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej udziela się kompetencji w zakresie modyfikowania (w porozumieniu z komisją oraz przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej) postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób niepełnosprawnych.

 

§ 16.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 2. Pisemna praca egzaminacyjna jest oceniana przy zachowaniu anonimowości jej autora.
 3. Kandydaci mają prawo w obecności egzaminatora, przewodniczącego, członka lub sekretarza wglądu do swoich prac egzaminacyjnych w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów w godzinach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Termin ten w sposób niebudzący wątpliwości należy podać do wiadomości kandydatów.
 4. Kandydat może odwołać się od oceny pracy pisemnej do przewodniczącego właściwej komisji w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników.

 

§ 17.

Kandydat może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w toku postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 18.

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół. Protokół zawiera imię i nazwisko kandydata oraz wykaz uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego.
 2. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej.
 3. Wszystkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.

 

§ 19.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów sporządza dla każdego kierunku studiów:

1) listę alfabetyczną z punktami i rankingową kandydatów,

2) listę osób nieprzyjętych (alfabetyczną z punktami i rankingową),

3) listę osób przyjętych na studia (alfabetyczną z punktami i rankingową).

 

§ 20.

 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych uchwałą Senatu UG i jej załącznikami.
 2. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu UG.

 

§ 21.

Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 


§ 22.

Studia niestacjonarne oraz stacjonarne prowadzone w języku obcym są odpłatne.

 

§ 23.

Uchwałę stosuje się do przyjęć na studia osób posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na podstawie art. 43 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Przyjęcie na studia pozostałych cudzoziemców następuje na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 24.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 grudnia 2018 roku, 14:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz