fbpx Uchwała nr 62/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Polityki otwartego dostępu w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 62/17
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
14 grudnia 2017 roku
w sprawie Polityki otwartego dostępu w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Biorąc pod uwagę korzyści jakie płyną z szerokiej współpracy i wymiany wiedzy oraz pragnąc zapewnić wszystkim dostęp do tej wiedzy bez ograniczeń, wprowadza się w Uniwersytecie Gdańskim Politykę otwartego dostępu (zwaną dalej POD).

1) Pojęcia używane w POD należy rozumieć zgodnie z definicjami przyjętymi w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała Senatu UG 22/15 z dnia 26 marca 2015 r. ze zm.).

2) POD nie narusza obowiązków wynikających z wymienionego w pkt. 1. Regulaminu, o którym mowa w pkt 1, a w szczególności zobowiązania twórców do rozpowszechniania utworów naukowych w sposób, który nie doprowadzi do pozbawienia ochrony prawnej innych rezultatów twórczych (tj. np. możliwości uzyskania patentu na wynalazek opisany w utworze).

3) POD obowiązuje pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, doktorantów i studentów, a także inne osoby, z którymi Uniwersytet Gdańskizawarł umowę przewidującą zastosowanie POD.

4) Na potrzeby POD „Publikacje” definiuje się jako:

a) publikacje w czasopismach naukowych,

b) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji,

c) monografie naukowe oraz rozdziały w monografiach naukowych.

5) Autorzy zapewniają otwarty dostęp do Publikacji poprzez:

a) zdeponowanie elektronicznej postaci Publikacji w Repozytorium UG najlepiej w wersji ostatecznie opublikowanej, a jeśli to nie jest możliwe, to w wersji dopuszczonej przez politykę wydawcy oraz

b) publiczne udostępnienie publikacji tak, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niej.

6) Zasady przekazywania Publikacji do Repozytorium oraz sposób ich udostępniania zostaną ujęte w Regulaminie Repozytorium UG.

7) Publiczne udostępnianie, o którym mowa w pkt. 5, zapewnia się niezwłocznie po opublikowaniu jeżeli pozwala na to polityka wydawcy.

8) Autorzy Publikacji są w szczególności zobowiązani do uprzedniego uzgadniania realizacji zobowiązania wskazanego w pkt. 5:

a) z wydawcami oraz innymi użytkownikami Publikacji (np. organizatorami konferencji naukowych),

b) ze współtwórcami Publikacji (w przypadku utworów współautorskich), jak również z twórcami oryginałów (w przypadku utworów stanowiących opracowanie, np. tłumaczenie już istniejących publikacji).

9) Czasopismom UG, których wydawcą jest Uniwersytet Gdański lub jego jednostki zaleca się publikowanie w modelu otwartego dostępu z zastosowaniem wolnych licencji CC.

10) Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe UG umieszczone na platformie czasopism UG są automatycznie deponowane w Repozytorium UG , w momencie w którym pozwala na to polityka czasopisma.

11) Publikacje wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego niedostępne już w wersji papierowej oraz niewłączone do dystrybucji elektronicznej w formie odpłatnego e-booka przekazywane są w wersji elektronicznej do Repozytorium UG, gdzie są udostępniane użytkownikom zewnętrznym na wolnej licencji CC.

12) Rektor UG powołuje spośród pracowników UG, Pełnomocnika ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych.

13) Do zadań Pełnomocnika ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych należy:

a) informowanie o POD, organizowanie szkoleń dotyczących otwartego dostępu, praw autorskich i działań pokrewnych, realizowanie strategii rozwoju czasopism naukowych UG;

b) koordynowanie prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury otwartego dostępu we współpracy z Biblioteką UG;

c) sprawozdawczość do jednostek nadrzędnych z zakresu realizacji POD;

d) przedstawienie raportu Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na temat realizacji POD za poprzedni rok do końca pierwszego kwartału następnego roku.

14) POD wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwały przez Senat UG

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku405.47 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 21 kwietnia 2023 roku, 12:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz