fbpx Uchwała nr 22/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie Polityki otwartego dostępu w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 22/22
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 kwietnia 2022 roku
w sprawie Polityki otwartego dostępu w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 kwietnia 2022 roku

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uniwersytet Gdański dąży do wdrożenia najbardziej efektywnego modelu wsparcia działań podnoszących jakość badań naukowych oraz upowszechniających ich wyniki. Biorąc pod uwagę korzyści jakie płyną z szerokiej współpracy i wymiany wiedzy oraz pragnąc zapewnić wszystkim dostęp do tej wiedzy bez ograniczeń, wprowadza się w Uniwersytecie Gdańskim Politykę Otwartego Dostępu (zwaną dalej POD).

 

§ 2.

 1. Pojęcia używane w POD należy rozumieć zgodnie z definicjami przyjętymi w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała Senatu UG nr 156/19 z dnia 28 listopada 2019 r.).
 2. POD nie narusza obowiązków wynikających z wymienionego w ust. 1. Regulaminu, a w szczególności zobowiązania twórców do rozpowszechniania utworów naukowych w sposób, który nie doprowadzi do pozbawienia ochrony prawnej innych rezultatów twórczych (tj. np. możliwości uzyskania patentu na wynalazek opisany w utworze).
 3. POD obowiązuje pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, doktorantów i studentów, a także inne osoby z którymi Uniwersytet Gdański zawarł umowę przewidującą zastosowanie POD.
 4. Na potrzeby POD „Publikacje naukowe” definiuje się jako:
 1. publikacje w czasopismach naukowych;
 2. publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji; 
 3. monografie naukowe oraz rozdziały w monografiach naukowych.

 

§ 3.

Autorzy zapewniają otwarty dostęp do Publikacji naukowych oraz Naukowych materiałów niepublikowanych poprzez:

 1. zdeponowanie elektronicznej postaci Publikacji naukowej i Naukowego materiału niepublikowanego w Repozytorium UG najlepiej w wersji ostatecznej, a jeśli to nie jest możliwe, to  w wersji dopuszczonej przez politykę wydawcy oraz
 2. publiczne udostępnienie Publikacji naukowej i Naukowego materiału niepublikowanego tak, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niej 

 

§ 4.

 1. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi Repozytorium UG oraz platformę Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe zwaną dalej platformą UCN w celu zapewnienia instytucjonalnej infrastruktury służącej skutecznej realizacji POD.
 2. Zasady przekazywania Publikacji naukowych oraz Niepublikowanych materiałów naukowych do Repozytorium oraz sposób ich udostępniania są ujęte w Regulaminie Repozytorium UG.
 3. Na platformie UCN umieszczane są czasopisma publikowane w zalecanym dla czasopism naukowych wydawanych przez UG lub jego jednostki modelu otwartego dostępu z zastosowaniem wolnych licencji CC.

 

§ 5.

 1. Publiczne udostępnianie, o którym mowa w § 3 zapewnia się niezwłocznie po opublikowaniu jeżeli pozwala na to polityka wydawcy.
 2. Autorzy Publikacji są w szczególności zobowiązani do uprzedniego uzgadniania realizacji zobowiązania wskazanego w § 3:
 1. z wydawcami oraz innymi użytkownikami Publikacji (np. organizatorami konferencji naukowych);
 2. ze współtwórcami Publikacji (w przypadku utworów współautorskich), jak również z twórcami utworów pierwotnych (w przypadku utworów stanowiących opracowanie, np. tłumaczenie już istniejących publikacji)
 1. Artykuły w czasopismach naukowych umieszczonych na platformie UCN są deponowane w Repozytorium UG w momencie, w którym pozwala na to polityka czasopisma.
 2. Publikacje wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego niedostępne już w wersji papierowej oraz niewłączone do dystrybucji elektronicznej w formie odpłatnego e-booka  przekazywane są w wersji elektronicznej do Repozytorium UG, gdzie są udostępniane użytkownikom zewnętrznym na wolnej licencji CC.

 

§ 6.

Naukowymi materiałami niepublikowanymi są utwory lub wersje utworów, które nie zostały opublikowane w oficynach wydawniczych, a w szczególności:

 1. patenty;
 2. raporty;
 3. recenzje;
 4. abstrakty konferencyjne, postery, referaty, prezentacje;
 5. materiały dydaktyczne;
 6. preprinty i postprinty;
 7. posty, komentarze oraz inne materiały o charakterze naukowym umieszczane w mediach społecznościowych i na witrynach internetowych;
 8. prace doktorskie;
 9. inne utwory niepublikowane zawierające treści naukowe.

 

§ 7.

 1. Rektor powołuje spośród pracowników UG Pełnomocnika ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych.
 2. Do zadań Pełnomocnika ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych należy:
 1. upowszechnianie POD, organizowanie szkoleń dotyczących otwartego dostępu, praw autorskich i działań pokrewnych;
 2. koordynowanie prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury otwartego dostępu we współpracy z Biblioteką UG;
 3. sprawozdawczość do jednostek nadrzędnych z zakresu realizacji POD;
 4. przedstawienie raportu Rektorowi UG na temat realizacji zadań za poprzedni rok do końca stycznia następnego roku.

 

§ 8.

 1. Do zadań pracowników Biblioteki UG odpowiedzialnych za prowadzenie Repozytorium UG i platformy UCN należy udzielanie wsparcia osobom, wymienionym w § 2 ust. 3 POD w następującym zakresie:
 1. deponowania Publikacji naukowych oraz Niepublikowanych materiałów naukowych w Repozytorium UG;
 2. pośredniczenia w uzgadnianiu z wydawcami wynikających z ich polityk wydawniczych warunków deponowania publikacji naukowych w Repozytorium UG;
 3. organizacji szkoleń dotyczących korzystania z Repozytorium UG, użytkowania platformy UCN i udostępniania za jej pośrednictwem czasopism naukowych;
 4. informowania i udzielania konsultacji w zakresie korzystania z programów publikowania otwartego oferowanych przez komercyjnych wydawców.
 1. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, pracownicy BUG bezpośrednio współpracują z Pełnomocnikiem Rektora ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych

 

§ 9.

Wytyczne dotyczące sposobu zarządzania, przechowywania i rozpowszechniania danych badawczych w celu maksymalnego wykorzystania potencjału badań naukowych prowadzonych przez pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego zostaną określone w Polityce zarządzania danymi badawczymi w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 10.

Traci moc uchwała nr 62/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Polityki otwartego dostępu w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr bab Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon kopia do wydruku100.11 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 21 kwietnia 2023 roku, 12:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz