fbpx Zarządzenie nr 99/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 października 2017 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 99/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 października 2017 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 99/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 października 2017 roku
w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. z 2007 r., Nr 128, poz. 897) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. z 2007 r., Nr 188, poz.1347 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy (z elementami ochrony przeciwpożarowej), zwane dalej szkoleniem BHP w Uniwersytecie Gdańskim jest prowadzone w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym.
 2. Szkolenie BHP w zakresie podstawowym prowadzone jest na platformie e-learningowej (https://pe.ug.edu.pl/).
 3. Szkolenie BHP w zakresie rozszerzonym powinno być przeprowadzone w formie wykładów lub ćwiczeń w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny dydaktyczne.

 

§ 2.

 1. Szczegółowe zasady odbywania szkolenia BHP w zakresie podstawowym i zaliczania testu w formie e-learningu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Szczegółowe zasady odbywania szkolenia BHP w zakresie rozszerzonym określa osoba upoważniona przez dziekana wydziału, posiadająca odpowiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe w dziedzinie odpowiadającej tematyce szkolenia, zgodnie z ramowym programem szkolenia BHP w zakresie rozszerzonym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 1. Szkolenie BHP kończy się zaliczeniem bez oceny, za które nie przyznaje się punktów ECTS.
 2. Obowiązek odbycia szkolenia BHP i zaliczenia szkolenia BHP dotyczy:

1) studentów przyjętych na pierwszy rok studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Gdańskim,

2) doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim,

3) studentów i doktorantów przyjętych z innej uczelni,

4) studentów i doktorantów wznawiających studia lub studia doktoranckie po upływie terminu dłuższego niż pięć lat od dnia skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.

 1. Obowiązek nie dotyczy studentów i doktorantów, którzy w trakcie dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w Uniwersytecie Gdańskim w okresie ostatnich pięciu lat od daty zaliczenia szkolenia BHP.
 2. Student lub doktorant, który podejmuje studia na więcej niż jednym kierunku studiów lub jednych studiach doktoranckich, zobowiązany jest odbyć szkolenie BHP wyłącznie na tym kierunku lub tych studiach doktoranckich, na których szkolenie BHP zostało określone przez radę wydziału w najszerszym zakresie.

 

§ 4.

 1. Studentowi i doktorantowi, realizującemu szkolenie BHP w zakresie podstawowym przysługują dwa terminy zaliczenia szkolenia: podstawowy i poprawkowy.
 2. Student lub doktorant, który:

1) został przyjęty na pierwszy rok studiów lub studiów doktoranckich przed rozpoczęciem roku akademickiego ma obowiązek przystąpienia do szkolenia BHP i jego zaliczenia w terminie podstawowym od 1 do 31 października;

2) został przyjęty na pierwszy rok studiów lub studiów doktoranckich po rozpoczęciu roku akademickiego ma obowiązek przystąpienia do szkolenia BHP i jego zaliczenia w terminie podstawowym 30 dni od daty wpisania na kierunek studiów;

3) został przyjęty z innej uczelni, ma obowiązek przystąpienia do szkolenia BHP i jego zaliczenia w terminie podstawowym 30 dni od daty wpisania na okres rozliczeniowy kierunku studiów lub studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, wynikającej z udzielonej zgody.

4) wznowił studia lub studia doktoranckie po upływie terminu dłuższego niż pięć lat od dnia skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów, ma obowiązek przystąpienia do szkolenia BHP i jego zaliczenia w terminie podstawowym 30 dni od daty wpisu na listę studentów lub listę doktorantów danego okresu rozliczeniowego studiów lub studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim.

 1. Student i doktorant, który nie przystąpił do zaliczenia szkolenia BHP w terminie podstawowym lub nie zaliczył szkolenia BHP w tym terminie, w ciągu 30 dni od upływu terminu podstawowego ma obowiązek odbycia szkolenia BHP i zaliczenia szkolenia BHP w terminie poprawkowym.
 2. Student lub doktorant, który nie odbył szkolenia BHP w zakresie podstawowym w terminie podstawowym lub poprawkowym, może wnioskować o przystąpienie do szkolenia BHP w terminie indywidualnie ustalonym przez Prorektora ds. Kształcenia lub inną upoważnioną przez Rektora osobę.
 3. Udział w szkoleniu BHP w takim trybie jest odpłatny. Wysokość opłaty wynosi 100 zł i powinna zostać uiszczona w ciągu 7 dni od dnia uzyskania zgody na przystąpienie do szkolenia BHP w terminie indywidualnym.

 

§ 5.

W przypadku zaliczenia szkolenia BHP w zakresie rozszerzonym studenta i doktoranta obowiązują terminy określone odpowiednio przez dziekana lub kierownika studiów doktoranckich, zgodnie z Regulaminem Studiów lub Regulaminem Studiów Doktoranckich.

 

§ 6.

 1. Zaliczenie szkolenia BHP jest potwierdzane w:

1) uczelnianym systemie teleinformatycznym,

2) karcie okresowych osiągnięć studenta,

3) indeksie doktoranta, jeżeli nie obowiązuje karta okresowych osiągnięć.

 1. Warunkiem uzyskania wpisu na kolejny okres rozliczeniowy jest:

1) zaliczenie szkolenia BHP;

2) w przypadku szkolenia w zakresie podstawowym, złożenie we właściwym dziekanacie oświadczenia poświadczającego odbycie szkolenia i zaliczenia testu najpóźniej do dnia zakończenia podstawowej sesji egzaminacyjnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 1. W przypadku studenta lub doktoranta, który w terminie podstawowym, poprawkowym lub indywidualnym nie odbył lub nie zaliczył szkolenia BHP, dziekan lub kierownik studiów doktoranckich, zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Regulaminem Studiów Doktoranckich, może orzec o skreśleniu tego studenta lub doktoranta z listy studentów lub odpowiednio z listy doktorantów.

 

§ 7.

Traci moc zarządzenie nr 75/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 maja 2020 roku, 7:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz