fbpx Zarządzenie nr 8/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 8/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 8/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
1 lutego 2017 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm), § 41 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063) zarządza się co następuje;

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do przestrzegania zasad określonych Regulaminem, o którym mowa w § 1.

 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje Kanclerz.

 

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 14/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

__

 

REGULAMIN PREMIOWANIA

PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

 

 

§ 1.

Niniejszy Regulamin stosuje się do pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zwanych dalej pracownikami.

 

§ 2.

 1. Podstawą wyliczenia premii jest wynagrodzenie zasadnicze pracownika za dany miesiąc.
 2. Przyznana premia nie może przekroczyć 80% podstawy wyliczenia, o której mowa w ust. 1.
 3. Wskaźnik procentowy premii, na dany rok kalendarzowy ustala Rektor.
 4. Przyznanie pracownikowi premii powyżej wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3, uzależnione jest od oceny stopnia i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez tego pracownika. Pracownikowi nie przysługuje prawo ubiegania się o przyznanie takiej premii.
 5. Przyznanie premii, o której mowa w ust. 4, wymaga złożenia przez kierownika jednostki organizacyjnej uzasadnionego wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 3.

Wnioski premiowe, o których mowa w § 2 ust. 5 należy składać u Kierownika Działu Płac:

1) w przypadku pracowników administracyjnych i technicznych w nieprzekraczalnym terminie do 20-go dnia miesiąca, którego premia dotyczy;

2) w przypadku pracowników obsługi wraz z kartami czasu pracy do 3-ego dnia następnego miesiąca, którego premia dotyczy.

 

§ 4.

Wnioski premiowe zatwierdza Kanclerz, a w stosunku do Kanclerza – Rektor.

 

§ 5.

Premia miesięczna ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 


§ 6.

 1. Pracownik traci prawo do premii, za dany miesiąc w przypadku:

1) niewykonania obowiązków służbowych;

2) wyrządzenia szkody Uczelni ze swojej winy;

3) zagarnięcia mienia UG;

4) otrzymania kary upomnienia lub kary nagany;

5) opuszczenia dnia pracy bez usprawiedliwienia;

6) naruszenia ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 487) oraz innych przepisów prawa dotyczących używania substancji odurzających;

7) nieprzestrzegania przepisów bhp i bezpieczeństwa pożarowego.

 1. Z uzasadnionym wnioskiem o pozbawienie premii występuje bezpośredni przełożony pracownika. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 2 składa się do Kanclerza.

 

§ 7.

 1. Od decyzji Kanclerza o pozbawieniu prawa do premii, pracownikowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Kanclerza w terminie 14 dni od przekazania mu informacji przez bezpośredniego przełożonego.
 2. Informacja o pozbawieniu premii przekazywana jest pracownikowi w formie pisemnej.
 3. W przypadku pozytywnego rozpoznania przez Kanclerza wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub ustalenia przez sąd prawomocnym orzeczeniem, że pracownik nie dopuścił się zarzucanego mu czynu, który spowodował pozbawienie premii – premia, której pozbawiony został pracownik będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za najbliższy miesiąc po zajściu tych zdarzeń.

 

§ 8.

 1. Premia przyznana za dany miesiąc wypłacana jest łącznie z przysługującym za ten miesiąc wynagrodzeniem w przyjętych dla poszczególnych grup pracowniczych terminach wypłat.
 2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w § 6, ujawniono po wypłacie premii, pracodawca upoważniony jest do pozbawienia pracownika premii w terminie płatności wynagrodzenia za najbliższy miesiąc przypadający po uzyskaniu informacji o przewinieniu, nie później jednak niż po upływie 3 miesięcy od daty dopuszczenia się przewinienia.

 

§ 9.

Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie w drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w uzgodnieniu z działającymi w Uczelni związkami zawodowymi.


 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz