fbpx Zarządzenie nr 71/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 71/R/16
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
17 sierpnia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2016 roku ze zm. oraz § 5 ust. 8 Zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 5/R/11 Rektora UG z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim:

 

 

§ 1.

Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia:

1) ujednolicony tekst Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. ze zm.;

2) szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia nr 88/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. ze zm.

 

§ 2.

Tekst, o którym mowa w § 1, uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 68/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 sierpnia 2016 roku.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 

_________________

 

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 88/R/15 ze zm.

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

 

Tekst ujednolicony z dnia 17 sierpnia 2016 r.,
stanowiący załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 71/R/16

 

 

§ 1.

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim określa tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 2.

 1. Uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim, zwanemu dalej „doktorantem”, wyróżniającemu się w pracy naukowej i dydaktycznej przysługuje zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), zwane dalej „zwiększeniem stypendium”.
 2. Zwiększenie stypendium przyznaje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium przez wydziałową doktorancką komisję stypendialną, zwaną dalej „komisją”, powoływaną na zasadach określonych w § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558).

 

§ 3.

 1. Zwiększenie stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Zwiększenie stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium wyróżniał się w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w działalności organizacyjnej, w tym w samorządzie doktorantów, bezpośrednio związanej z pracą naukową lub dydaktyczną.
 3. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. Doktoranta, któremu przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich, traktuje się jako doktoranta ostatniego roku studiów doktoranckich.

 

§ 4.

 1. Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium – określone na wniosek właściwej komisji i uwzględniające kryteria, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 – zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia określającego niniejszy regulamin.
 2. Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium udostępnia się do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału w terminie do dnia 31 lipca roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium.

§ 5.

 1. Doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 4 października roku akademickiego.
 2. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium, którego wzór określa właściwa komisja, zawiera w szczególności:

1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;

2) opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o zwiększenie stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich;

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 albo ust. 2 oraz w § 4 ust. 1.

 1. Szczegółowy termin oznaczony w dniach i godzinach oraz miejsce i sposób składania wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału, nie później niż do dnia 7 września roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium.

 

§ 6.

 1. Po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium komisja sporządza
  – odrębnie dla każdego roku studiów doktoranckich – listę doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium, z zachowaniem następujących zasad:

1) liczba doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium na poszczególnych latach studiów doktoranckich nie może być większa od 30% liczby doktorantów danego roku tych studiów, z zastrzeżeniem pkt 5;

2) za 100% doktorantów danego roku studiów doktoranckich, które stanowi podstawę obliczenia 30% najlepszych doktorantów danego roku tych studiów uprawnionych do otrzymywania zwiększenia stypendium, uznaje się liczbę doktorantów danego roku studiów doktoranckich na dzień sporządzania listy doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) za 100% doktorantów ostatniego roku studiów doktoranckich, które stanowi podstawę obliczenia 30% najlepszych doktorantów tego roku studiów doktoranckich uprawnionych do otrzymywania zwiększenia stypendium, uznaje się sumę liczby doktorantów ostatniego roku tych studiów oraz liczby doktorantów, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich, na dzień sporządzania listy doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium;

4) przy obliczaniu 30% najlepszych doktorantów danego roku studiów doktoranckich, uprawnionych do otrzymywania zwiększenia stypendium, stosuje się zasadę zaokrąglania w dół do najbliższej liczby całkowitej, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) na każdym roku studiów doktoranckich rekomenduje się przyznanie co najmniej jednego zwiększenia stypendium;

6) listy doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium mogą być tworzone odrębnie dla każdej dyscypliny studiów doktoranckich prowadzonych przez wydział.

 1. Komisja przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 14 października roku akademickiego:

1) listy, o których mowa w ust. 1, podpisane przez dziekana i zawierające dane określone w § 5 ust. 2 pkt 1;

2) zaopiniowane wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium;

3) protokół z obrad komisji, określający w szczególności liczbę doktorantów danego roku studiów doktoranckich na dzień sporządzania listy doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium.

§ 7.

 1. Decyzję w sprawie przyznania zwiększenia stypendium podejmuje Rektor.
 2. Decyzja o przyznaniu zwiększenia stypendium powinna zawierać określenie wysokości stypendium oraz okresu jego pobierania, z uwzględnieniem § 16 oraz § 15 ust. 1, który stosuje się odpowiednio, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558).

 

§ 8.

 1. Decyzję w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doręcza się:

1) we właściwym dziekanacie, za pokwitowaniem, w terminie pięciu dni od dnia wydania decyzji;

2) po upływie terminu określonego w pkt 1 – wysyłając decyzję listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 1. Szczegółowy termin doręczenia decyzji w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oznaczony w dniach i godzinach określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału.

 

§ 9.

 1. Od decyzji Rektora w sprawie przyznania zwiększenia stypendium przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, za pośrednictwem komisji, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Decyzja Rektora, podjęta po ponownym zaopiniowaniu przez komisję wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium, jest ostateczna. Decyzję Rektora doręcza się wysyłając decyzję listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

§ 9a.

W przypadku, gdy rekrutacja na dane studia doktoranckie została przeprowadzona w semestrze zimowym:

1) szczegółowy termin oznaczony w dniach i godzinach oraz miejsce i sposób składania wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału, nie później niż do dnia 15 lutego roku akademickiego;

2) doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 28 lutego lub 29 lutego roku akademickiego; § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio;

3) dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1-3, Komisja przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 10 marca roku akademickiego.

 

§ 10.

 1. W przypadku udziału doktoranta w stażu zagranicznym związanym z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, Rektor może przyznać doktorantowi zwiększenie stypendium po zasięgnięciu opinii dziekana. W tym przypadku, zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi niezależnie od otrzymywanego przez doktoranta stypendium przyznanego w związku z udziałem w stażu.
 2. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może przyznać doktorantowi zwiększenie stypendium w tym okresie.
 3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, mogą zostać przyznane środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium. Kwota zwiększenia stypendium staje się stypendium doktoranckim.

 

§ 11.

 1. Zwiększenie stypendium jest wypłacane co miesiąc z góry, z zastrzeżeniem że:

1) zwiększenie stypendium przysługujące za miesiąc październik wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, ze zwiększeniem stypendium przysługującym za miesiąc listopad;

2) w przypadku, gdy rekrutacja na dane studia doktoranckie została przeprowadzona w semestrze zimowym, zwiększenie stypendium przysługujące za miesiąc marzec wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, ze zwiększeniem stypendium przysługującym za miesiąc kwiecień.

 1. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty zwiększenia stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
 2. Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie zwiększenia stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
 3. W przypadku doktoranta otrzymującego zwiększenie stypendium, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów, ale nie uzyskał wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej, zaprzestaje się wypłaty zwiększenia stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.
 4. (uchylony)
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz