fbpx Zarządzenie nr 68/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 68/R/16
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/R/15 Rektora UG w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 88/R/15 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, określający tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w Uniwersytecie Gdańskim;”;

2)      w załączniku nr 1:

a)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim określa tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w Uniwersytecie Gdańskim.”;

b)      w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwiększenie stypendium przyznaje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium przez wydziałową doktorancką komisję stypendialną, zwaną dalej „komisją”, powoływaną na zasadach określonych w § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558).”;

c)      w § 5:

-        ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 4 października roku akademickiego.”;

-        w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opinię opiekuna naukowego albo promotora – w przypadku ubiegania się o zwiększenie stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich;”;

-        ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegółowy termin oznaczony w dniach i godzinach oraz miejsce i sposób składania wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału, nie później niż do dnia 7 września roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium.”;

d)      w § 6, w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 14 października roku akademickiego:”;

e)      w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Decyzja o przyznaniu zwiększenia stypendium powinna zawierać określenie wysokości stypendium oraz okresu jego pobierania, z uwzględnieniem § 16 oraz § 15 ust. 1, który stosuje się odpowiednio, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558).”;

f)       w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowy termin doręczenia decyzji w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oznaczony w dniach i godzinach określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału.”;

g)      § 9 otrzymuje brzmienie:

㤠9.

1. Od decyzji Rektora w sprawie przyznania zwiększenia stypendium przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, za pośrednictwem komisji, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Decyzja Rektora, podjęta po ponownym zaopiniowaniu przez komisję wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium, jest ostateczna. Decyzję Rektora doręcza się wysyłając decyzję listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.”;

h)      po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

㤠9a.

W przypadku, gdy rekrutacja na dane studia doktoranckie została przeprowadzona w semestrze zimowym:

1)      szczegółowy termin oznaczony w dniach i godzinach oraz miejsce i sposób składania wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium określa właściwa komisja i udostępnia do publicznego wglądu w formie pisemnej na wydziale oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej wydziału, nie później niż do dnia 15 lutego roku akademickiego;

2)      doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 28 lutego lub 29 lutego roku akademickiego; § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio;

3)      dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1-3, Komisja przekazuje Rektorowi w terminie do dnia 10 marca roku akademickiego.”;

i)       w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku udziału doktoranta w stażu zagranicznym związanym z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, Rektor może przyznać doktorantowi zwiększenie stypendium po zasięgnięciu opinii dziekana. W tym przypadku, zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi niezależnie od otrzymywanego przez doktoranta stypendium przyznanego w związku z udziałem w stażu.”;

j)       w § 11:

-        ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększenie stypendium jest wypłacane co miesiąc z góry, z zastrzeżeniem że:

1)   zwiększenie stypendium przysługujące za miesiąc październik wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, ze zwiększeniem stypendium przysługującym za miesiąc listopad;

2)   w przypadku, gdy rekrutacja na dane studia doktoranckie została przeprowadzona w semestrze zimowym, zwiększenie stypendium przysługujące za miesiąc marzec wypłaca się łącznie, jako wyrównanie, ze zwiększeniem stypendium przysługującym za miesiąc kwiecień.”,

-        ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Doktorantowi otrzymującemu zwiększenie stypendium, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie zwiększenia stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.”,

-        uchyla się ust. 5;

3)        załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2016 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kryteria646.3 KB
PDF icon Kopia do wydruku602.13 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz