fbpx Zarządzenie nr 90/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 90/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 90/R/15
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
7 sierpnia 2015 roku
w sprawie ujednoliconego tekstu Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 5 ust. 8 Zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 5/R/11 Rektora UG z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim:

 

 

§ 1.

Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia ujednolicony tekst załącznika do uchwały nr 69/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim – „Regulamin Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim”, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 44A/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

z up. Prorektor ds. Studenckich UG

prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 90/R/15

 

 

 

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ
W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

 

(Tekst ujednolicony z dnia 7 sierpnia 2015 roku

uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 44A/15
z dnia 28 maja 2015 roku)

 

§ 1.

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

1)      zasady tworzenia, prowadzenia i likwidacji kursów dokształcających i szkoleń;

2)      obowiązki uczestników kursów dokształcających i szkoleń.

 

§ 2.

Jeżeli kurs dokształcający lub szkolenie nie są prowadzone przez wydział, to kompetencje dziekana, o których mowa w Regulaminie, powierza się kierownikowi danej jednostki organizacyjnej UG, zaś funkcje rady wydziału wykonuje stosowna rada działająca w danej jednostce.

 

§ 3.

W Uniwersytecie Gdańskim prowadzi się kursy dokształcające i szkolenia mające na celu uzyskanie przez ich uczestników określonych dla danego kursu lub szkolenia zakresu i treści wiedzy oraz umiejętności, a także – jeśli przewidują to efekty kształcenia – uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych świadectwem wydanym przez UG samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem prowadzącym kurs lub szkolenie.

 

§ 4.

1.      Kursy dokształcające i szkolenia mogą być prowadzone samodzielnie lub wspólnie przez jednostki organizacyjne UG.

2.      Kursy dokształcające i szkolenia mogą być prowadzone przez jednostki, o których mowa w ust. 1, wspólnie z innymi uczelniami lub instytucjami, w tym zagranicznymi. Zadania poszczególnych współdziałających podmiotów oraz sposób finansowania takich kursów dokształcających i szkoleń określają umowy zawarte między tymi podmiotami.

3.      Zawarcie umowy wskazanej w ust. 2 wymaga zgody Prorektora ds. Kształcenia działającego z upoważnienia Rektora.

 

§ 5.

1.      Kursy dokształcające i szkolenia mają charakter jednorazowy lub cykliczny.

2.      Kursy dokształcające i szkolenia mogą być prowadzone również w formie nauczania na odległość.

3.      Kursy dokształcające i szkolenia są prowadzone w języku polskim, obcym lub regionalnym.

4.      Świadczenie usług edukacyjnych związanych z kursami dokształcającymi i szkoleniami jest odpłatne na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

§ 6.

Kursy dokształcające i szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem tworzy Rektor na wniosek rady wydziału, po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Kształcenia oraz Senackiej Komisji Budżetu i Finansów.

 

§ 7.

1.      Kursy dokształcające i szkolenia inne niż wskazane w § 6 tworzy rada wydziału w drodze uchwały określającej w szczególności program kształcenia kursu dokształcającego lub szkolenia, zgodnie z uchwałą Senatu nr 77/14 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów kształcenia na studiach podyplomowych oraz programów kształcenia kursów dokształcających i szkoleń (ze zm.).

2.      Dziekan przekazuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, do wiadomości Prorektora ds. Kształcenia w terminie 14 dni od jej uchwalenia, wraz z dokumentacją finansową sporządzoną zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rektora. Do uchwały dołącza się również informację dotyczącą kierownika kursu dokształcającego lub szkolenia, a także informację dotyczącą charakteru kursu dokształcającego lub szkolenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

 

§ 8.

Kursy dokształcające i szkolenia, których ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu lub zapewnia uzyskanie kwalifikacji zawodowej, są prowadzone w zakresie i wymiarze wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 9.

1.      Wniosek w formie pisemnej i elektronicznej o utworzenie kursu dokształcającego lub szkolenia, o którym mowa w § 6, składa się do Działu Kształcenia nie później niż trzy tygodnie przed najbliższym planowanym posiedzeniem Senackiej Komisji ds. Kształcenia. Wniosek o utworzenie kursu lub szkolenia realizowanego na zlecenie podmiotuspoza UG (kształcenie zamawiane) bądź finansowanego lub współfinansowanego z funduszy zewnętrznych składa się nie później niż dwa tygodnie przed najbliższym planowanym posiedzeniem Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

2.      Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w szczególności:

1) uchwałę rady wydziału w sprawie programu kształcenia kursu dokształcającego lub szkolenia;

2) wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału poświadczający przebieg  dyskusji i wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie wniosku o utworzenie kursu dokształcającego lub szkolenia oraz uchwałą w sprawie programu kształcenia kursu dokształcającego lub szkolenia;

3) informację o kandydacie na stanowisko kierownika kursu dokształcającego lub szkolenia.

4) dokumentację finansową sporządzoną zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rektora.

 

§ 10.

1.      Kierownika kursu dokształcającego lub szkolenia powołuje i odwołuje dziekan.

2.      Do zadań kierownika kursu dokształcającego lub szkolenia należy:

1)      przeprowadzanie rekrutacji na kurs dokształcający lub szkolenie;

2)      organizacja kursu dokształcającego lub szkolenia w sposób umożliwiający uczestnikowi tego kursu lub szkolenia uzyskanie zakładanych efektów kształcenia;

3)      przedkładanie uczestnikom kursu dokształcającego lub szkolenia ogólnej informacji dotyczącej tego kursu lub szkolenia;

4)      przedkładanie Działowi Sprawozdawczości i Analiz Ekonomicznych dokumentacji finansowej dotyczącej edycji kursu dokształcającego lub szkolenia, sporządzonej zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rektora;

5)      opiniowanie wniosków uczestników w sprawie zwrotu opłaty za kurs dokształcający lub szkolenie;

6)      informowanie Działu Kształcenia o uruchomieniu bądź nieuruchomieniu kursu dokształcającego lub szkolenia w danym roku akademickim;

7)      informowanie Działu Kształcenia o likwidacji kursu dokształcającego lub szkolenia.

3.      Do zadań kierownika kursu dokształcającego lub szkolenia, o którym mowa w § 6, należy również:

1)      przedstawienie do zatwierdzenia przez Prorektora ds. Kształcenia listy kandydatów na kurs dokształcający lub szkolenie w terminie siedmiu dni od zakończenia rekrutacji;

2)      przedkładanie do Działu Kształcenia ewidencji uczestników kursu dokształcającego lub szkolenia oraz ewidencji wydanych świadectw.

4.      Kierownik kursu dokształcającego lub szkolenia odpowiada za rozliczenie każdej edycji kursu dokształcającego lub szkolenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rektora.

 

§ 11.

Do zadań Działu Kształcenia należy:

1)      prowadzenie rejestru kursów dokształcających i szkoleń utworzonych w UG;

2)      prowadzenie rejestru kursów dokształcających i szkoleń uruchomionych w danym roku akademickim;

3)      prowadzenie dokumentacji kursów dokształcających lub szkoleń, o których mowa w § 6, obejmującej:

a)      akta dotyczące utworzenia kursu dokształcającego lub szkolenia,

b)      ewidencję  jego uczestników,

c)      ewidencję wydanych świadectw;

4)      prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych we współpracy z Biurem Promocji UG.

 

§ 12.

Do zadań jednostki organizacyjnej UG prowadzącej kurs dokształcający lub szkolenie należy:

1)      zapewnienie przeprowadzania zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich posiadających wymagane kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe bądź przez osoby niebędące nauczycielami akademickimi posiadające wymagane doświadczenie praktyczne;

2)      zapewnienie sal dydaktycznych oraz wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kształcenia kursu dokształcającego lub szkolenia;

3)      zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej kursu dokształcającego lub szkolenia;

4)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej toku kursu dokształcającego lub szkolenia, potwierdzającej osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia;

5)      wydanie absolwentowi kursu dokształcającego lub szkolenia:

a)      świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji – w przypadku kursu lub szkolenia, o którym mowa w § 6, albo

b)      innego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia – w przypadku kursu lub szkolenia innego niż wskazane w § 6,

z zastrzeżeniem że świadectwo albo inny dokument mogą być wydane zgodnie z umową wskazaną w § 4 ust. 2.

 

§ 13.

1.      Ogólny nadzór nad kursami dokształcającymi lub szkoleniami utworzonymi w UG sprawuje Prorektor ds. Kształcenia działający z upoważnienia Rektora.

2.      Dziekan sprawuje:

1)   nadzór merytoryczny nad kursami  dokształcającymi lub szkoleniami;
2)   nadzór nad realizacją uchwał rady wydziału, o których mowa w § 6 i § 7.

3.      Kierownik kursu dokształcającego lub szkolenia sprawuje nadzór nad:

1)  przebiegiem kształcenia na kursie dokształcającym lub szkoleniu;

2)  prowadzeniem dokumentacji toku kursu dokształcającego lub szkolenia;

3)  obsługą administracyjno-finansową kursu dokształcającego lub szkolenia;

4)  funkcjonowaniem na kursie dokształcającym lub szkoleniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UG.

 

§ 14.

Warunkiem uczestnictwa w kursie dokształcającym  lub szkoleniu jest:

1)      spełnienie wymogów określonych w uchwale rady wydziału, o której mowa w § 6 albo § 7;

2)      zawarcie umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet związane z prowadzeniem kursów dokształcających lub szkoleń.

 

§ 15.

1.      Warunkiem ukończenia kursu dokształcającego lub szkolenia jest spełnienie przez jego uczestnika wszystkich wymogów określonych programem kursu dokształcającego lub szkolenia, w tym planem kursu dokształcającego lub szkolenia.

2.      Kierownik kursu dokształcającego lub szkolenia ma obowiązek poinformowania uczestnika tego kursu lub szkolenia o warunkach jego ukończenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

 


§ 16.

Uczestnik kursu dokształcającego lub szkolenia w celu jego realizacji ma obowiązek:

1)      uczestniczyć w zajęciach objętych programem kursu dokształcającego lub szkolenia, w tym planem kursu dokształcającego lub szkolenia;

2)      uzyskiwać zaliczenia i wypełniać inne obowiązki przewidziane w programie kursu dokształcającego lub szkolenia, w tym w planie kursu dokształcającego lub szkolenia;

3)      wnosić w terminach określonych w umowie wskazanej w § 14 pkt 2 opłaty za świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem kursu dokształcającego lub szkolenia.

 

§ 17.

1.      Absolwent kursu dokształcającego lub szkolenia, o którym mowa w § 6, otrzymuje świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje, podpisane przez Prorektora ds. Kształcenia, właściwego dziekana i kierownika danego kursu lub szkolenia.

2.      Absolwent kursu dokształcającego lub szkolenia innego niż wskazane w § 6 otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia, podpisany przez kierownika kursu lub szkolenia.

3.      Umowa wskazana w § 4 ust. 2 może określać również inne osoby podpisujące świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje albo inny dokument potwierdzający ukończenie kursu dokształcającego lub szkolenia.

 

§ 18.

Kierownik kursu dokształcającego lub szkolenia skreśla osobę z listy uczestników tego kursu lub szkolenia w przypadku:

1)      rezygnacji z kursu dokształcającego lub szkolenia;

2)      nieuzyskania zaliczenia w terminach określonych w programie kursu dokształcającego lub szkolenia, w tym w planie kursu dokształcającego lub szkolenia;

3)       niewniesienia opłaty w terminie określonym w umowie wskazanej w § 14 pkt 2.

 

§ 19.

1.      Kurs dokształcający lub szkolenie likwiduje:

1)      w przypadku kursu dokształcającego lub szkolenia, o którym mowa w § 6 – Rektor po zasięgnięciu opinii rady wydziału lub na jej wniosek;

2)      w przypadku kursu dokształcającego lub szkolenia innego niż wskazane w § 6 – rada wydziału.

2.      Kurs dokształcający lub szkolenie o charakterze jednorazowym, którego czas trwania wyznacza się wskazując daty jego rozpoczęcia i zakończenia, ulega likwidacji w dniu zakończenia tego kursu lub szkolenia.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz