Zarządzenie nr 100/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 100/R/14
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 października 2014 roku
w sprawie e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 40 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Powołuje się Radę Programową UG ds. E-learningu w składzie:
  1. prof. dr hab. Stanisław Wrycza -  Wydział Zarządzania, Przewodniczący,
  2. dr hab. Magdalena Remisiewicz - Wydział Biologii,
  3. dr Rafał Ślusarz - Wydział Chemii,
  4. prof. UG, dr hab. Cezary Mańkowski - Wydział Ekonomiczny,
  5. prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki - Wydział Filologiczny,
  6. dr Jacek Bielak - Wydział Historyczny,
  7. dr Rober Fidytek - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
  8. prof. UG, dr hab. Grażyna Penkowska - Wydział Nauk Społecznych,
  9. prof. UG, dr hab. Joanna Fac-Beneda - Wydział Oceanografii i Geografii,
  10. dr Łukasz Karczyński - Wydział Prawa i Administracji,
  11. dr Grzegorz Stasiłojć - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
  12. dr Michał Kuciapski - Wydział Zarządzania,
  13. mgr Zbigniew Ruszczyk - Centrum Informatyczne,
  14. mgr Łukasz Czyżewski - Centrum Informatyczne.
 2. Radę powołuje się na czas do końca kadencji 2012-2016.

 

§ 2

Zadania Rady obejmują w szczególności:

 1. Wyznaczanie kierunków rozwoju e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Okresową ocenę stanu e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim.
 3. Monitorowanie rozwoju oraz stymulowanie poszerzania funkcjonalności Platformy Edukacyjnej UG Mestwin.
 4. Podejmowanie uchwał dotyczących rozwoju e-learningu, kierowanych do Rektora i Senatu UG.
 5. Opiniowanie projektów zajęć e-learningowych składanych Radzie.
 6. Propagowanie idei e-learningu poprzez ogłaszanie konkursów na przygotowanie i prowadzenie zajęć e-learningowych oraz wyłanianie laureatów tych konkursów.
 7. Opracowywanie i składanie projektów grantów e-learningowych.
 8. Proponowanie przeliczników dla e-learningowych zajęć dydaktycznych na UG.
 9. Koordynację współpracy UG z partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie e-learningu.
 10. Podejmowanie inicjatyw służących pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój e-learningu na UG.
 11. Organizowanie seminariów i szkoleń.
 12. Opiniowanie i ocena działań podejmowanych przez Centrum Informatyczne UG w zakresie funkcjonowania i rozwoju e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim.
 13. Wyznaczanie zadań dla administratora Platformy Edukacyjnej UG Mestwin,  w zakresie współpracy  i wspomagania pracowników UG przy tworzeniu multimedialnych kursów e-learningowych oraz prowadzenia, zaaprobowanych przez Radę szkoleń dla zainteresowanych pracowników UG z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej UG Mestwin.
 14. Opiniowanie propozycji zmian składu osobowego Rady Programowej UG ds.E-learningu.

 

§ 3

 1. Działania Rady Programowej UG ds. E-learningu nadzoruje Prorektor ds. Kształcenia.
 2. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Dział Kształcenia.

 

§ 4

Wprowadza się Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 21/R/04 Rektora UG z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Rady Programowej ds. nauczania na odległość oraz zarządzenie nr 23/R/06 Rektora UG z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin126.3 KB
PDF icon Kopia do wydruku105.86 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz