fbpx Zarządzenie nr 82/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 82/R/14
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 66 ust 2 pkt 4 i art. 83 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) oraz § 40 ust. 1 i § 144 Statutu UG, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W strukturze organizacyjnej administracji Uniwersytetu Gdańskiego w pionie Prorektora ds. Kształcenia tworzy się Biuro Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.”

 

§ 2

W Regulaminie organizacyjnym administracji UG stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 28 otrzymuje brzmienie:

„Jednostki administracji centralnej podległe Prorektorowi ds. Kształcenia to: Dział Kształcenia, Dział Jakości Kształcenia, Biuro Karier, Biuro Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.”

2)      Dodaje się § 31a w brzmieniu:

„Biuro Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Zapewnia obsługę administracyjną Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.”

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz