fbpx Zarządzenie nr 55/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie procedury przygotowania i realizacji wideokonferencji z wykorzystaniem zestawu wideokonferencyjnego będącego w użytkowaniu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 55/R/14
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 czerwca 2014 roku
w sprawie procedury przygotowania i realizacji wideokonferencji z wykorzystaniem zestawu wideokonferencyjnego będącego w użytkowaniu Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Zestaw wideokonferencyjny znajdujący się w sali 4.42 Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (BUG) przeznaczony jest do wykorzystania przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego celem realizacji wideokonferencji dla:

1)      posiedzeń komisji w postępowaniach o stopnie i tytuły naukowe;

2)      innych celów służących nauce i dydaktyce.

2.      Plany pięter BUG z uwzględnieniem lokalizacji istotnych dla organizatorów i uczestników wideokonferencji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.      W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 korzystanie z zestawu wideokonferencyjnego wymaga uzyskania pisemnej zgody Prorektora ds. Nauki.

4.      Informatycy w BUG udzielają wsparcia technicznego w zakresie korzystania z zestawu wideokonferencyjnego (e-mail: widekonferencja@ug.edu.pl, tel. 58 523 32 84, 58 523 32 45, 58 523 32 46).

5.      Korzystanie z zestawu wideokonferencyjnego może odbywać się w dwóch trybach:

1)      organizatora wideokonferencji w której uczestniczyć będą uczestnicy z innych ośrodków w ramach sieci PIONIER;

2)      uczestnika wideokonferencji organizowanej przez inny ośrodek w ramach sieci PIONIER.

 

§ 2

Organizator wideokonferencji

1.      Wnioskodawca będący organizatorem wideokonferencji co najmniej tydzień przed planowanym terminem wideokonferencji winien zweryfikować dostępność zestawu wideokonferencyjnego poprzez wysłanie pocztą elektroniczną zapytania o możliwość rezerwacji zestawu wideokonferencyjnego.

2.      Zapytanie, o którym mowa w ust. 1 winno zawierać:

1)      planowaną datę i godzinę rozpoczęcia wideokonferencji,

2)      planowany czas trwania wideokonferencji,

3)      proponowaną nazwę wideokonferencji (np.: „Habilitacja Jana Kowalskiego”).

3.      W przypadku uzyskania potwierdzenia dostępności zestawu wideokonferencyjnego organizator winien na co najmniej 2 dni robocze przed terminem wideokonferencji skontaktować się ze wszystkimi uczestnikami wideokonferencji w innych ośrodkach akademickich celem:

1)      ustalenia liczby i lokalizacji zestawów wideokonferencyjnych w ośrodkach akademickich, w których odbywać się będzie wideokonferencja, w oparciu o wykaz instytucji stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2)      ustalenia adresów e-mail uczestników wideokonferencji;

3)      potwierdzenia terminu wideokonferencji we wszystkich lokalizacjach.

4.      Po uzyskaniu z systemu rezerwacji pocztą elektroniczną informacji o numerach identyfikacyjnych konferencji: GDS oraz PIN, organizator winien skontaktować się z pozostałymi uczestnikami wideokonferencji celem potwierdzenia otrzymania przez nich numerów identyfikacyjnych konferencji. Jeśli nie wszyscy uczestnicy otrzymali z systemu rezerwacji numery identyfikacyjne, należy zweryfikować prawidłowość adresów e-mail uzyskanych od uczestników konferencji.

5.      Organizator winien przybyć do BUG nie później niż na 30 minut przed planowanym rozpoczęciem wideokonferencji.

 

§ 3

Uczestnik wideokonferencji

1.      Wnioskodawca będący uczestnikiem wideokonferencji winien niezwłocznie po uzyskaniu od organizatorów wideokonferencji informacji o jej terminie zweryfikować dostępność zestawu wideokonferencyjnego poprzez wysłanie pocztą elektroniczną zapytania o możliwość rezerwacji zestawu wideokonferencyjnego.

2.      Zapytanie, o którym mowa w ust. 1 winno zawierać:

1)      planowaną datę i godzinę rozpoczęcia wideokonferencji;

2)      planowany czas trwania wideokonferencji;

3)      numer GDS oraz PIN uzyskane od systemu rezerwacji wideokonferencji lub od organizatora wideokonferencji.

3.      Uczestnik wideokonferencji winien przybyć do BUG nie później niż na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem wideokonferencji.

 

§ 4

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszych procedur sprawuje Prorektor ds. Nauki.

 

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz