fbpx Zarządzenie nr 17/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Krajowych Projektów Naukowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 17/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Krajowych Projektów Naukowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 17/R/14
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 lutego 2014 roku
w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Krajowych Projektów Naukowych

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 40 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania krajowymi projektami naukowymi oraz skuteczności realizacji celów strategicznych Uniwersytetu Gdańskiego, powołuje się Komitet Sterujący ds. Krajowych Projektów Naukowych w składzie:

1.      prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Prorektor ds. Nauki (Przewodniczący),

2.      prof. dr hab. Mirosław Szreder - Prorektor ds. Rozwoju i Finansów (Zastępca Przewodniczącego),

3.      prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała - Kanclerz,

4.      mgr Katarzyna Niemierko - Kwestor.

 

§ 2

1.      Zadaniem Komitetu, o którym mowa w § 1, jest opiniowanie i rekomendowanie Rektorowi wniosków dotyczących finansowania projektów krajowych:

1)      o całkowitej wartości dofinansowania przekraczającej 2.000.000 zł (art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki - Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.);

2)      wymagających własnego wkładu finansowego UG;

        a także weryfikacja ich zgodności ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

2.      Komitet wyraża opinie i rekomenduje wnioski w formie pisemnej w obecności co najmniej połowy członków.

3.      Decyzję w sprawie udziału Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie, po otrzymaniu rekomendacji Komitetu Sterującego, wydaje Rektor w formie pisemnej.

4.      W wyjątkowych przypadkach decyzję w sprawie udziału Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie podejmuje Rektor bez rekomendacji Komitetu Sterującego.

5.      Obsługę administracyjną Komitetu zapewnia Biuro Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku56.09 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz