fbpx Zarządzenie nr 19/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie obsługi i funkcjonowania Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 19/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie obsługi i funkcjonowania Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 19/R/13
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 lutego 2013 roku
w sprawie obsługi i funkcjonowania Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz.1188) oraz uchwałą nr 12/12 Senatu UG z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm. - zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Na Uniwersytecie Gdańskim obsługę wszystkich obszarów związanych z obsługą procesu kształcenia wspiera Akademicki System Teleinformatyczny FAST, zwany dalej FAST.
 2. FAST jest przeznaczony do kompleksowej obsługi studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz nauczycieli akademickich.
 3. FAST jest stosowany we wszystkich jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę Studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

§ 2

 1. FAST wspiera obszary funkcjonalne związane w szczególności z:
  1. obsługą procesów kształcenia;
  2. obsługą płatności studenckich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych;
  3. obsługą stypendiów;
  4. obsługą domów studenckich w zakresie spraw studentów;
  5. obsługą elektronicznej legitymacji studenckiej oraz elektronicznej legitymacji doktoranckiej;
  6. obsługą innych obszarów związanych z prowadzeniem obsługi studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.
 2. Strukturę logiczną obszarów funkcjonalnych FAST przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Integralną częścią FAST jest aplikacja FAST dla dziekanatów wydziałów, Panel Nauczyciela Akademickiego, Portal Studenta a także inne funkcje do obsługi studiów dostępne w Portalu Pracownika.

 

§ 4

 1. Zasady korzystania z FAST w ramach obszarów funkcjonalnych oraz obowiązki użytkowników tych obszarów regulowane są w odrębnych przepisach wewnętrznych.
 2. Szczegółowe instrukcje obsługi systemu FAST umieszczone są bezpośrednio w systemie.
 3. Terminowe wprowadzanie danych do systemu FAST nadzorują odpowiednio dziekani lub kierownicy jednostek pozawydziałowych, którzy zgodnie z zarządzeniem nr 74/R/11 Rektora UG z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie przygotowywania i przekazywania sprawozdań oraz danych nauczycieli akademickich i studentów do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on przekazują Rektorowi pisemne oświadczenia o zgodności danych wprowadzonych do systemu FAST ze stanem faktycznym.
 4. Dziekani lub kierownicy jednostek pozawydziałowych wyznaczają koordynatorów odpowiedzialnych za funkcjonowanie FAST w jednostce.

 

§ 5

 1. Uprawnienia do obsługi poszczególnych obszarów funkcjonalnych, wskazanych w § 2, nadawane są użytkownikom przez Ośrodek Informatyczny według ustalonych dla danego obszaru procedur określonych w odrębnych przepisach wewnętrznych.
 2. Procedury, o których mowa w ust. 1 regulują zakresy uprawnień użytkowników oraz warunki ich nadawania.
 3. Uprawnienia nadawane użytkownikom dzielą się na uprawnienia podstawowe oraz uprawnienia rozszerzone.
 4. Uprawnienia podstawowe umożliwiają podstawową obsługę systemu, uprawnienia rozszerzone przeznaczone są dla wydziałowych koordynatorów poszczególnych obszarów funkcjonalnych i umożliwiają w ramach nadanych uprawnień koordynowanie pracy z systemem użytkowników o uprawnieniach podstawowych.
 5. Aby otrzymać dostęp do danych osobowych osób ewidencjonowanych w FAST należy złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych, zgodnie z zarządzeniem Rektora UG nr 58/R/12 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

 

§ 6

 1. Pracownikom dziekanatów oraz pozostałym pracownikom administracyjnym, a także nauczycielom akademickim, w zakresie wiedzy informatycznej, udzielają wsparcia w procesie obsługi poszczególnych obszarów funkcjonalnych FAST powołani w tym celu przez kierowników jednostek koordynatorzy.
 2. Koordynatorom obszarów funkcjonalnych, wskazanych w § 2, wsparcia w zakresie korzystania z poszczególnych obszarów funkcjonalnych FAST udzielają pracownicy Ośrodka Informatycznego.
 3. Studentom w obsłudze Portalu Studenta udzielają wsparcia pracownicy dziekanatów lub inni pracownicy wskazani przez dziekana.

 

§ 7

 1. Za prawidłowe funkcjonowanie FAST odpowiada Dyrektor Ośrodka Informatycznego.
 2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem FAST sprawuje Prorektor ds. Rozwoju i Finansów.
 3. Nadzór merytoryczny nad obsługą poszczególnych obszarów funkcjonalnych FAST związanych z obsługą studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych sprawuje odpowiednio Prorektor ds. Kształcenia lub Prorektor ds. Studenckich.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz