fbpx Zarządzenie nr 67/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 55/R/08 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 67/R/12
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 września 2012 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 55/R/08 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.), w związku z §§ 14-21 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 55/R/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 1, po słowach „zajęć dydaktycznych”, skreśla się słowa „lub badawczych”;

2)    w § 2 ust. 1 słowa „do 30 września” zastępuje się słowami „do 20 października”;

3)    w § 2 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Rektor powołuje Wydziałowe Komisje Stypendialne ds. stypendiów doktoranckich w sposób wskazany w § 14 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. Nr 225, poz.1351).
3. Wydziałowa Komisja stypendialna ds. stypendiów doktoranckich weryfikuje dane i opiniuje wnioski doktorantów z uwzględnieniem kryteriów zawartych w § 15 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. Nr 225, poz.1351).”,
co powoduje przesunięcie numeracji kolejnych ustępów § 2;

4)    w § 2 dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 4 i otrzymuje brzmienie:

„4. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich opracowują kierownicy studiów doktoranckich i po zaopiniowaniu z uwzględnieniem kryteriów zawartych w § 15 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. Nr 225, poz.1351) przez Wydziałową Komisję Stypendialną ds. stypendiów doktoranckich, podają do publicznej wiadomości uczestnikom studiów doktoranckich.”;

5)    w § 2 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Doktorant, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, może w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wnieść za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. stypendiów doktoranckich, odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna w toku instancji.”;

6)    w § 4 w ust. 1 skreśla się słowa „wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy”;

7)    w § 4 skreśla się ust. 3 i 4, co powoduje przesunięcie numeracji kolejnych ustępów;

8)    w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Stypendium doktoranckie za miesiąc październik wypłacane jest wraz ze stypendium za miesiąc listopad, jako wyrównanie.”;

9)    dodaje się § 6 w brzmieniu:

„6. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą oceną rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.”;

10)    § 7 otrzymuje brzmienie:

„Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich lub ukończenie studiów powoduje wstrzymanie wypłaty stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja stała się ostateczna.”;

11)    § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.
2. Wnioski doktorantów złożone na dotychczas obowiązujących wzorach winny być uzupełnione o brakujące opinie.”;

12)    We wzorze „Wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego” stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu, opinię „Kierownika Studiów Doktoranckich” zastępuje się opinią „Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. stypendiów doktoranckich” oraz dodaje się „Opinię opiekuna naukowego lub promotora.”.

§ 2

Ujednolicony tekst Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz