fbpx Uchwała nr 65/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów druków zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 65/12
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów druków zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Gdański

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie §§ 24 - 26 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r. Nr 204, poz. 1200) oraz § 36 ust. 1 pkt 8) Statutu UG uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdza następujące wzory dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzory druków zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego, wydawanych przez Uniwersytet Gdański:

  1. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora, otrzymuje dyplom według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora habilitowanego według znowelizowanych przepisów ustawy, otrzymuje dyplom według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora habilitowanego według dotychczasowej procedury, otrzymuje dyplom według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Wzór zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
  5. Wzór zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

  1. Osobie, której nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego, wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język łaciński albo angielski po zatwierdzeniu brzmienia tytułu rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej albo określenia osiągnięcia naukowego przez odpowiednią Radę Wydziału lub Radę Jednostki.
  2. Odpis wydawany jest na druku według wzoru określonego dla dyplomu.

 

§ 3

Do dnia 31 grudnia 2012 r. dyplomy doktorskie i habilitacyjne mogą być wydawane według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

 

§ 4

Traci moc zarządzenie Rektora UG nr 9/R/04 z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów druków zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego, wydawanych przez UG.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 

 

Załączniki do niniejszej Uchwały Senatu UG dostępne w Dziale Organizacyjnym UG.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 stycznia 2020 roku, 10:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz