fbpx Zarządzenie nr 9/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów druków zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego, wydawanych... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 9/R/04
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
18 lutego 2004 roku
w sprawie określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów druków zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego, wydawanych przez UG

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2004 r. Nr 15, poz. 128) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się następujące wzory dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów druków zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego, wydawanych przez Uniwersytet Gdański:

  1. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora, otrzymuje dyplom według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora habilitowanego, otrzymuje dyplom według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  3. Wzór zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora, określa załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
  4. Wzór zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego, określa załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Osobie, której nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego, wydaje się oryginał dyplomu i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek – także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, w szczególności: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski po zatwierdzeniu brzmienia tytułu rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej przez odpowiednią Radę Wydziału lub Radę Naukową.

2. Odpis wydawany jest na druku według wzoru określonego dla dyplomu.

 

§ 3

Z dniem 18 lutego 2004 roku tracą ważność dotychczasowe wzory dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz druki zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do Zarządzenia Rektora zabezpieczone hasłem dostępnym w Dziale Organizacyjnym UG.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz