fbpx Zarządzenie nr 11/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie warunków przyznawania lub przedłużania pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego stypendiów doktorskich | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 11/R/12
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 lutego 2012 roku
w sprawie warunków przyznawania lub przedłużania pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego stypendiów doktorskich

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego, którym wszczęto przewód doktorski mogą być przyznane stypendia doktorskie.
 2. Stypendia, o których mowa w ust. 1 na wniosek pracownika UG złożony u właściwego dziekana przyznaje Prorektor ds. Nauki.
 3. Wzór wniosku o przyznanie lub przedłużenie stypendium doktorskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 1. Stypendium doktorskie może być przyznane każdorazowo na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia jednak na okres nie dłuższy niż do 18 miesięcy łącznie.
 2. Stypendium doktorskie może być przyznane pracownikowi UG przygotowującemu rozprawę doktorską po wszczęciu przewodu doktorskiego.

 

§ 3

Przy ocenie wniosków o przyznanie lub przedłużenie stypendium doktorskiego rada wydziału uwzględnia następujące kryteria:

 1. stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;
 2. wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej;
 3. dotychczasową działalność naukową kandydata do stypendium;
 4. udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych;
 5. liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

§ 4

 1. Ustala się stawkę miesięczną stypendium doktorskiego w wysokości 660,00 zł.
 2. Stypendium doktorskie finansowane jest ze środków jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika, o którym mowa w § 1 ust. 1.
 3. Stypendium doktorskie może być przyznane pod warunkiem, że jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 2 posiada środki finansowe na ten cel.

 

§ 5

 1. Wypłata przyznanego stypendium doktorskiego następuje na podstawie umowy zawartej z osobą ubiegającą się o stypendium.
 2. Wzór umowy o przyznanie stypendium doktorskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

Stypendium doktorskie jest wypłacane z góry w okresach miesięcznych.

 

§ 7

Osoba pobierająca stypendium doktorskie, składa co 6 miesięcy Prorektorowi ds. Nauki za pośrednictwem właściwego dziekana, informację zaopiniowaną przez promotora o postępach w pracy naukowej ( załącznik nr 1).

 

§ 8

Umowa, o której mowa w § 5, wygasa z chwilą, gdy osoba pobierająca stypendium doktorskie przestaje być pracownikiem UG.

§ 9

Prorektor ds. Nauki rozwiązuje umowę i cofa stypendium doktorskie jeżeli osoba je pobierająca nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej.

 

§ 10

 1. Osoba, która pobierała stypendium doktorskie jest zobowiązana do zwrotu całej kwoty pobranego stypendium wraz z karą umowną w wysokości 10% zwracanej kwoty, jeżeli:
  1. cofnięto jej stypendium,
  2. w okresie dwóch lat od dnia zaprzestania pobierania tego stypendium nie przystąpiła do obrony rozprawy doktorskiej
 2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do osoby, która nie osiągnęła dostatecznych postępów w pracy naukowej albo nie przystąpiła do obrony rozprawy doktorskiej z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności z powodu:
  1. braku możliwości osiągnięcia zakładanych celów naukowych i badawczych, potwierdzonych opinią promotora;
  2. czasowej niezdolności do realizacji rozprawy doktorskiej spowodowanej chorobą;
  3. sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
  4. sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności.
 3. O wysokości kwoty podlegającej zwrotowi rozstrzyga Prorektor ds. Nauki w formie decyzji.
 4. Osoba pobierająca stypendium doktorskie wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia należności, o których mowa w ust. 1.

 

§ 11

Osoby, które otrzymały stypendium doktorskie na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują na dotychczasowych warunkach prawo do tego stypendium do końca okresu, na który zostało ono przyznane.

 

§ 12

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 28/R/05 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 października 2005 roku w sprawie trybu przyznawania pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego stypendiów naukowych (doktorskich i habilitacyjnych).

 

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2011/2012.

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz