fbpx Zarządzenie nr 19/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 19/R/11
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
16 lutego 2011 roku
w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Niniejsze zarządzenie dotyczy umów, porozumień, ugód oraz ich projektów, za wyjątkiem umów, porozumień i ugód zawartych na podstawie przepisów Kodeksu pracy, a także umów cywilnoprawnych płatnych w postaci wynagrodzeń bezosobowych, realizowanych poprzez informatyczny system płacowy Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2

 1. Przed zawarciem umów, porozumień lub ugód, z których wynikają zobowiązania finansowe dla Uniwersytetu Gdańskiego, jednostka organizacyjna Uniwersytetu, do której kompetencji należy merytoryczne prowadzenie spraw objętych treścią dokumentu, przygotowuje jego projekt.
 2. W przypadku postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych przez Dział Zamówień Publicznych projekt umowy przygotowują również pracownicy tego Działu.

 

§ 3

 1. Środki w ramach zawieranych umów powinny być wydatkowane w sposób celowy i oszczędny.
 2. Przy zawieraniu umów, porozumień i ugód należy zachować formę pisemną z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Pisemność umów nie jest lub może nie być wymagana w przypadkach dostaw towarów i usług do wartości określonych w Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 4

Projekty umów, porozumień i ugód, z których wynikają zobowiązania finansowe dla Uniwersytetu Gdańskiego, wymagają uprzedniej akceptacji:

 1. Kierownika jednostki organizacyjnej, w której kompetencji leży merytoryczne prowadzenie spraw danego rodzaju lub osoby przez niego upoważnionej - w zakresie ich kompetencji,
 2. Kierownika Działu Zamówień Publicznych lub osoby przez niego upoważnionej
  - w zakresie ich kompetencji,
 3. Radcy prawnego pod względem formalno-prawnym,
 4. Kwestora lub osoby upoważnionej – kontrasygnata finansowa.

 


§ 5

Projekty umów, porozumień i ugód, z których wynikają należności dla Uniwersytetu Gdańskiego, wymagają uprzedniej akceptacji:

 1. Kierownika jednostki organizacyjnej, w której kompetencji leży merytoryczne prowadzenie spraw danego rodzaju lub osoby przez niego upoważnionej w zakresie ich kompetencji,
 2. Radcy prawnego pod względem formalno-prawnym,
 3. Kwestora lub osoby upoważnionej – kontrasygnata finansowa.

 

§ 6

 1. Wszelkie umowy, porozumienia, ugody dotyczące poszczególnych jednostek lub działalności UG zawiera w imieniu Uniwersytetu Gdańskiego Rektor lub osoba posiadająca stosowne upoważnienie Rektora do tych czynności.
 2. Umowy rodzące zobowiązania dla Uniwersytetu Gdańskiego zawiera się z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.

 

§ 7

 1. Wszystkie umowy, porozumienia, ugody podlegają obowiązkowej ewidencji w centralnym rejestrze prowadzonym przez Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń.
 2. Podpisany oryginał umowy, porozumienia, ugody należy niezwłocznie przekazać do jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.

 

§ 8

Nadzór nad realizacją postanowień zarządzenia sprawuje Kanclerz UG.

 

§ 9

Traci moc zarządzenie nr 57/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku180.4 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz