fbpx Zarządzenie nr 47/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2010/2011 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 47/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2010/2011 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 47/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 maja 2010 roku
w sprawie opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2010/2011

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie:

  • artykułów: 43, 99, 160, 269 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),
  • § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. - Szczegółowe zasady gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796 z późn. zm.),
  • §§ 17-20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406),
  • Uchwały nr 60/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 września 2007 r. (z późn. zmianami) w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
  • zarządza się, co następuje:

§ 1

Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Osoby podejmujące studia w Uniwersytecie Gdańskim wnoszą opłatę za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Senatu nr 60/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. Wzór oświadczenia o wyborze formy odpłatności za studia niestacjonarne stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  2. Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA i członków ich rodzin, odbywających studia w Uniwersytecie Gdańskim, obowiązują zasady oraz opłaty takie jak obywateli polskich, określone w ust. 1.
  3. Zasady opłat za studia i ich wysokość dla cudzoziemców innych, niż wymienieni w ust. 2 reguluje odrębne zarządzenie.

§ 3

Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz w roku akademickim 2005/2006 wnoszą opłaty za zajęcia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie studiów.

§ 4

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 32/R/09 Rektora UG z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie opłat za usługi dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz