fbpx Zarządzenie nr 29/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 29/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 29/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 kwietnia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu UG zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego:

1. Dokonuje się zmiany § 22 nadając mu następujące brzmienie:
„1. Pracownicy obsługi zatrudnieni przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób oraz pracownicy administracji w Leźnie, świadczą pracę w wymiarze do 12 godzin na dobę, średnio 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca. Dla pracowników tych ustala się maksymalną liczbę 300 godzin nadliczbowym w roku kalendarzowym.
2. Harmonogram pracy dla pracowników wymienionych w ust. 1, określa na okres jednego miesiąca właściwy dla nich kierownik jednostki organizacyjnej i podaje do wiadomości pracownika, za pisemnym potwierdzeniem, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca pracy.”

2. Dokonuje się zmiany § 23 nadając mu następujące brzmienie:
„1. Dla pracowników wskazanych w § 19, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, wprowadza się wliczaną do czasu pracy przerwę trwającą 15 minut.
2. Dla pracowników wskazanych w § 21 wyznacza się następujące godziny wliczanych do czasu pracy przerw:
- I zmiana: od 9:00 do 9:30,
- II zmiana: od 18:00 do 18:30.
3. Dla pracowników wskazanych w § 22, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, wprowadza się wliczaną do czasu pracy przerwę trwającą 15 minut. Pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 10 godzin, przysługuje dodatkowa przerwa w pracy trwająca 15 minut. Godziny przerw ustalane są w harmonogramie pracy, o którym mowa w § 22 ust. 2 Regulaminu.
4. Pracownicy niepełnosprawni mają prawo do 15 minut dodatkowej przerwy w pracy, którą wlicza się do czasu pracy.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku117.18 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz