fbpx Zarządzenie nr 27/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem założeń Polityki Ryzyka | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 27/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem założeń Polityki Ryzyka | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 27/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 kwietnia 2010 roku
w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem założeń Polityki Ryzyka

Status aktu: obowiązujący
Powiązane hasła: 

Mając na uwadze potrzebę rozszerzania narzędzi zwiększających skuteczność i efektywność kontroli zarządczej funkcjonującej w Uniwersytecie Gdańskim, zgodnych z postanowieniami art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), na podstawie § 40 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, zarządza się podjęcie prac nad opracowaniem założeń Polityki Ryzyka występującego w działalności Uniwersytetu, jako całości organizacji oraz w jego poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Głównym celem tego opracowania jest identyfikacja obszarów ryzyka, która posłuży do zbudowania systemu zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim.

§ 1

1. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu prac związanych z przedmiotowym zadaniem powołuje się Komisję ds. Opracowania Polityki Ryzyka zwaną w dalszej treści zarządzenia Komisją.
2. Organizacja Komisji obejmuje: Komitet Sterujący i Zespół Wdrożeniowy.
3. W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
1) dr Jerzy Gwizdała - przewodniczący,
2) prof. dr hab. Krystyna Dziworska,
3) prof. dr hab. Mirosław Szreder,
4) mgr Katarzyna Niemierko.
4. Skład osobowy Zespołu Wdrożeniowego zostanie powołany po opracowaniu harmonogramu, o którym mowa w § 2.

§ 2

1. Komisja będzie działała w oparciu o harmonogram uwzględniający poszczególne etapy prac, zatwierdzony przez Komitet Sterujący. Zadaniem Komitetu Sterującego jest również określenie zasad pracy Komisji.
2. W ramach Zespołu Wdrożeniowego dopuszcza się pracę w podzespołach, zajmujących się opracowaniem wyodrębnionych części założeń projektu Polityki Ryzyka.

§ 3

1. Komisja rozpocznie swą działalność najpóźniej do końca kwietnia 2010 r.
2. Zakończenie prac Komisji przewidziane jest do końca czerwca 2011 r.

§ 4

1. Efektem końcowym prac Komisji będzie przekazanie Rektorowi projektu dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem i zaproponowanie sposobu wdrożenia tego projektu do stosowania w Uniwersytecie Gdańskim.
2. Dokumentacja dotycząca zarządzania ryzkiem obejmuje:
a) Politykę Ryzyka;
b) procedurę;
c) raport roczny.

§ 5

1. Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zobowiązuje się do czynnego włączenia się i wspierania prac Komisji w zakresie wyznaczonym przez przewodniczącego Komitetu Sterującego.
2. Wraz z rozpoczęciem prac Komisji należy dokonać przeglądu zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne pod kątem ich aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującą strukturą organizacyjną.
3. Przeglądem wymienionym w ust. 2 należy również objąć zakresy obowiązków i uprawnień pracowników.
4. Z przeprowadzonych przeglądów należy sporządzić stosowne protokoły, które wraz z wnioskami proszę przekazać do Działu Organizacyjnego - najpóźniej do końca maja br.

§ 6

Nadzór nad działalnością Komisji i przebiegiem realizacji postanowień zarządzenia sprawuje Przewodniczący Komitetu Sterującego - Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku172.67 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz