fbpx Zarządzenie nr 21/R/05 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 21/R/05
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
24 czerwca 2005 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej UG

Status aktu: obowiązujący
Powiązane hasła: 

Na podstawie § 84 ust. 2, w związku z § 85 ust. 5 pkt 5c Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego opiera się na podstawowych dokumentach regulujących działalność bibliotek naukowych. Są to: Ustawa o Szkolnictwie Wyższym z dnia 12.09.1990 r. (Dz. U. Nr 65, póz. 385 ze zm.) i Ustawa o Bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. Nr 85, póz. 539 ze zm.) oraz Statut Uniwersytetu Gdańskiego i Regulamin Biblioteki Głównej UG.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

Godziny otwarcia czytelni i wypożyczalni ustala Dyrektor Biblioteki. O czasowym zawieszeniu działalności usługowej Biblioteki oraz jej poszczególnych agend, bądź o zmianie godzin udostępniania, Dyrektor Biblioteki uprzedza czytelników osobnym zawiadomieniem, publicznie uwidocznionym.

§2

Osobami i instytucjami uprawnionymi do korzystania z Biblioteki, zwanymi dalej Czytelnikami, są:

 1. pracownicy i studenci UG oraz innych państwowych szkół wyższych Trójmiasta - z czytelni i wypożyczalni,
 2. pracownicy i studenci niepaństwowych szkół wyższych Trójmiasta - z czytelni i wypożyczalni na podstawie odrębnie zawartej umowy z Biblioteką Główną UG,
 3. inne osoby z czytelni oraz za zgodą kierownika jednostki z wypożyczalni, po uiszczeniu wpisowego, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora UG,
 4. biblioteki, dla potrzeb swoich użytkowników, drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§3

Czytelnicy obowiązani są zachowywać się w Bibliotece w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej. W Bibliotece należy zachować ciszę, nie wolno spożywać posiłków. Obowiązuje również całkowity zakaz palenia tytoniu.

§4

Czytelnicy zobowiązani są troskliwie obchodzić się z materiałami, które zostały im udostępnione, szanować zbiory biblioteczne stanowiące dorobek pokoleń, dbać o mienie społeczne.

§5

Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia dzieł nie ujawnione w chwili wypożyczenia, a stwierdzone przy ich zwrocie.

§6

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać:
a) na miejscu w Bibliotece,
b) przez wypożyczanie do domu,
c) przez wypożyczanie międzybiblioteczne.

 

II. KORZYSTANIE Z CZYTELNI

§7

Prawo do korzystania z czytelni ma każdy zainteresowany po okazaniu dowodu tożsamości.

§8

Korzystający z czytelni obowiązani są:

 1. pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, teczki, torby, plecaki, parasole, itp. przedmioty,
 2. wpisać się czytelnie do książki odwiedzin,
 3. zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone książki,
 4. pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi dowód tożsamości,
 5. czytelnie wypełnić zamówienie, zwane dalej rewersem, na dokumenty z księgozbioru biblioteki, bądź samodzielnie korzystać z wydzielonych zbiorów o wolnym dostępie,
 6. składać zamówienia najpóźniej na pół godziny, a zwracać wypożyczone dokumenty na 15 minut przed zamknięciem czytelni.

§9

Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.

§10

Korzystanie z Internetu w różnych agendach Biblioteki odbywa się na zasadach określonych obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Głównej UG.

 

III. KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI

§11

 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni ma każda osoba posiadająca konto biblioteczne.
 2. Karta biblioteczna jest niezbędna do używania konta bibliotecznego i jest jego zewnętrznym wyrazem.

§12

 1. Celem otrzymania karty bibliotecznej należy przedłożyć wypełnioną deklarację, zawierającą dane personalne i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu. Ponadto należy przedłożyć:
  1. pracownicy UG - dowód osobisty i legitymację. W razie jej braku, bibliotekarz powinien uzyskać potwierdzenie z Działu Osobowego o zatrudnieniu w UG,
  2. słuchacze studiów doktoranckich UG i słuchacze studiów podyplomowych UG - dowód osobisty, indeks lub legitymację lub zaświadczenie z dziekanatu,
  3. studenci UG - dowód osobisty, indeks lub legitymację,
  4. wolni słuchacze - dowód osobisty i zaświadczenie z właściwego dziekanatu,
  5. pracownicy innych państwowych uczelni Trójmiasta - dowód osobisty i dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie w uczelni oraz skierowanie z macierzystej biblioteki,
  6. studenci innych państwowych uczelni Trójmiasta - dowód osobisty, indeks lub legitymację oraz skierowanie z macierzystej biblioteki,
  7. studenci uczelni prywatnych na podstawie odrębnie zawartej umowy z BG UG - dowód osobisty i legitymację lub zaświadczenie z macierzystej uczelni,
  8. inni - dowód osobisty i dowód wpłaty wpisowego za dany rok akademicki.
 2. Konto biblioteczne ważne jest 365 dni od momentu jego utworzenia. Ważność konta może być prolongowana na kolejne 365 dni.
 3. Czytelnik zobowiązany jest okazywać kartę biblioteczną na prośbę pracownika Biblioteki.
 4. Karty bibliotecznej nie można odstępować innej osobie.
 5. O zmianie adresu, nazwiska lub o zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę.
 6. Duplikat karty można otrzymać po wpłaceniu aktualnie obowiązującej kwoty i przedstawieniu dowodu wpłaty.

§13

Wypożyczalnia udostępnia na zewnątrz zbiory biblioteczne, z wyjątkiem:

 1. czasopism,
 2. książek wydanych do 1945 r.,
 3. dzieł wchodzących w skład księgozbiorów czytelni i pracowni,
 4. wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych i bibliograficznych,
 5. rękopisów, starych druków, zbiorów graficznych i audiowizualnych,
 6. dzieł rzadkich i kosztownych,
 7. dzieł w złym stanie zachowania,
 8. prac doktorskich, udostępnianych na odrębnych zasadach, określonych w obowiązującym Zarządzeniu Dyrektora Biblioteki Głównej UG.

§14

Książki zamawia się:
a) poprzez terminale podłączone do sieci,
b) na rewersach, które należy wypełniać czytelnie i dokładnie.

§15

Okres i ilość wypożyczanych woluminów dla poszczególnych grup czytelników ustala szczegółowo aktualna

Instrukcja Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§16

Termin zwrotu książki może być prolongowany, o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika.

§17

W wyjątkowych przypadkach, ze względu na wzmożone zapotrzebowanie na książki, Biblioteka może skrócić okres ich wypożyczenia.

§18

Biblioteka stosuje następujące rygory w przypadku niedotrzymania terminu zwrotu książek:

 1. indywidualne upomnienie na piśmie (koszty opłaty pocztowej ponosi czytelnik),
 2. opłatę pieniężną w wysokości określonej obowiązującym Zarządzeniem Rektora UG (dotyczy wszystkich Czytelników),
 3. do czasu oddania przetrzymanej książki i uiszczenia opłaty pieniężnej czytelnik pozbawiony jest prawa korzystania z wypożyczalni.

§19

 1. W razie uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dokumentu czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczne.
 2. W razie niemożności jego nabycia czytelnik winien:
  a) kupić dzieło wskazane przez Bibliotekę lub
  b) pokryć wartość uszkodzonego lub zagubionego dokumentu według oszacowania Biblioteki.
 3. W przypadku nie naprawienia szkody przez czytelnika Biblioteka występuje na drogę prawną.

§20

Studenci wszystkich lat studiów uzyskują zaliczenie roku w indeksie, po zwrocie książek i potwierdzeniu rozliczenia się z Biblioteką.

§21

Pracownicy rozwiązujący stosunek pracy, słuchacze studiów doktoranckich UG, słuchacze studiów podyplomowych UG oraz studenci odchodzący z uczelni zobowiązani są do uzyskania w wypożyczalni potwierdzenia na karcie obiegowej uregulowania wszystkich zaległości w stosunku do Biblioteki.

 

IV. WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§22

Biblioteki maj ą prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej UG w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na podstawie czytelnie wypełnionego rewersu, ostemplowanego pieczątką biblioteki i imienną pieczątką uprawnionego pracownika. Biblioteka Główna UG honoruje zamówienia przesyłane z innych bibliotek pocztą elektroniczną oraz poprzez zintegrowany system komputerowy VTLS/Virtua.

§23

Dokumenty sprowadzone z innych bibliotek udostępnia się wyłącznie w czytelni. Termin korzystania z wypożyczonych dokumentów określa biblioteka wypożyczająca.

§24

Czytelnik ponosi koszt opłat pocztowych związanych ze sprowadzeniem dokumentu z zagranicy. Biblioteka wypożyczająca ustala opłatę za wypożyczenie dokumentu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

Regulamin udostępniania obowiązuje razem z Instrukcją Udostępniania Zbiorów stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

§26

Czytelnicy nie przestrzegający regulaminu mogą być pozbawieni prawa korzystania z biblioteki.

§27

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.

Dyrektor Biblioteki Głównej UG
mgr Urszula Sawicka
Prorektor ds. Nauki UG
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Instrukcja Udostępniania Zbiorów Biblioteki204.44 KB
PDF icon Kopia do wydruku41.85 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz