fbpx Zarządzenie nr 6/D/98 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 grudnia 1998 roku w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 6/D/98
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 grudnia 1998 roku
w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U, Nr 24, póz, 141 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się instrukcję w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
 

§2

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 4/D/93 Dyrektora Administracyjnego UG z dnia 9 lutego 1993 r. dot. wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Uniwersytecie Gdańskim.
 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 1998 roku.

Dyrektor Administracyjny
Andrzej Friedrich


Załącznik do zarządzenia nr 6/D/98

Instrukcja
w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą
i obuwiem roboczym
 

§ 1

Uniwersytet Gdański dostarcza pracownikom uczelni środki ochrony indywidualnej posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa i zostały oznaczone tym znakiem oraz odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach.
 

§ 2

 1. Rodzaje środków ochrony indywidualnej:
  • odzież ochronna,
  • środki ochrony kończyn dolnych,
  • środki ochrony kończyn górnych,
  • sprzęt ochrony głowy,
  • sprzęt ochrony twarzy i oczu,
  • sprzęt ochrony słuchu,
  • sprzęt ochrony układu oddechowego,
  • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości,
  • środki izolujące cały organizm
  oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbędne na poszczególnych stanowiskach pracy w UG oraz okresy ich użytkowania określa tabela norm stanowiąca załącznik nr l do niniejszej instrukcji.
 2. Decyzję dotyczącą zakupu innej niż wymieniona w załączniku, o którym mowa w ust- l, podejmuje Dyrektor Administracyjny UG na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej zaopiniowany przez kierownika Inspektoratu BHP UG.
 3. Pracownikom zatrudnionym na statku naukowo-badawczym "Oceanograf 2" poza asortymentem określonym w tabeli norm, przysługuje umundurowanie określone w załączniku nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 3

 1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność UG. Wydawane są pracownikom nieodpłatnie i winny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Nadzór nad właściwym użytkowaniem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego sprawują kierownicy odpowiednich jednostek organizacyjnych.

§ 4

 1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze otrzymuje pracownik z dniem rozpoczęcia pracy w UG.
 2. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych dla danego stanowiska pracy oraz bez odpowiedniego szkolenia w zakresie zasad posługiwania się tymi środkami.
 3. Przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dokonuje się zależnie od charakteru i warunków wykonywanej pracy.
 4. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze pracownik pobiera z magazynu UG na podstawie dokumentów wystawionych przez Dział Socjalno-Bytowy.
 5. Określony w Tabeli norm okres użytkowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego rozpoczyna się z dniem wydania ich pracownikom. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują należny asortyment na okres proporcjonalnie przedłużony.

§ 5

 1. Środki ochrony indywidualnej winny być użytkowane przez pracownika do czasu utraty ich cech ochronnych w ateście producenta.
 2. Przydział następnej odzieży i obuwia roboczego przysługuje pracownikowi po upływie okresu użytkowania określonego w tabeli norm.
 3. Wydane pracownikowi do indywidualnego użytkowania środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze nie podlegają zwrotowi.
 4. Ustalenia ust. 3 nie dotyczą pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę zawartą na okres próbny. Pobrane przez nich ochrony i odzież podlegają zwrotowi - z wyjątkiem bielizny osobistej i obuwia roboczego. Odpowiedzialnymi za rozliczenie tych pracowników z pobranych środków ochrony indywidualnej i odzieży są kierownicy jednostek organizacyjnych. Zwrócone środki ochrony indywidualnej i odzież pozostają w dyspozycji kierownika jednostki i winny być wykorzystywane (po uprzednim wypraniu i oczyszczeniu).

§ 6

 1. W razie utraty nadzwyczajnej lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej lub odzieży czy obuwia roboczego przed upływem okresu użytkowania określonym w tabeli norm, pracownikowi należy niezwłocznie przydzielić nowe ochrony i odzież. Fakt utraty lub zniszczenia pracownik winien zgłosić bezpośredniemu przełożonemu, który dla ustalenia przyczyn powołuje komisję.
 2. Komisja, o której mowa w ust. l, sporządza protokół szkody (wzór druku protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji), który po zatwierdzeniu przez Dyrektora Administracyjnego stanowi podstawę do wydania pracownikowi nowych ochron i odzieży.
 3. Jeżeli utrata lub zniszczenie ochron czy odzieży nastąpiła z winy pracownika, zobowiązany jest on do zapłaty odszkodowania odpowiadającego niezamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych przedmiotów. Kwota odszkodowania może zostać obniżona, jeżeli uzasadniają to okoliczności utraty lub zniszczenia.
 4. Wysokość odszkodowania (według aktualnych cen detalicznych) oblicza Dział Socjalno-Bytowy i wystawia notę obciążeniową.
 5. Protokół szkody stanowi podstawę do zaewidencjonowania rozchodu w kartotece imiennej pracownika.
 6. W przypadku nieuiszczenia przez pracownika należności, o której mowa w ust. 3, sprawa zostaje skierowane na drogę postępowania sądowego.

§ 7

 1. Konserwacja, naprawa oraz pranie środków ochrony indywidualnej i odzieży należą do obowiązków pracownika.
 2. Nie można powierzać pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, które w wyniku stosowania uległy skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi.
 3. Za pranie odzieży pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala dyrektor administracyjny.
 4. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 3, oblicza Dział Socjalno-Bytowy w rocznych okresach rozliczeniowych, biorąc za podstawę okres zatrudnienia pracownika na danym stanowisku oraz rodzaj pobranej odzieży

§ 8

Pracownikom zatrudnionym na statku naukowo-badawczym "Oceanograf 2" ekwiwalent, o którym mowa w ust. 3, wypłaca się w wysokości 75% wartości aktualnych cen detalicznych umundurowania wymienionego w załączniku nr 2 do niniejszej instrukcji.
 

§ 9

 1. Pracownikom wykonującym krótkotrwałe prace, w czasie których ich rzeczy własne mogą ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu lub ze względu na spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być wydawane dyżurne środki ochrony indywidualnej oraz odzież robocza. O wydanie dyżurnych ochron i odzieży roboczej wnioskują na piśmie kierownicy jednostek organizacyjnych zatrudniających danych pracowników.
 2. Do prac, o których mowa w ust, l, mogą być przydzielane jako dyżurne, używane środki ochrony indywidualnej oraz odzież robocza (z wyjątkiem bielizny osobistej i obuwia), jeżeli zachowują ochronne lub użytkowe właściwości, są czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym wymaganiom higieniczno-sanitarnym.
 3. Dyżurne ochrony lub odzież nie mogą być wydawane pracownikom, którym przysługuje wyposażenie na podstawie tabeli norm.
 4. Dyżurne środki ochrony indywidualnej i odzież po wykonaniu czynności, do których zostały pobrane, pozostałą w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej i winny być wykorzystywane przy innych pracach wykonywanych doraźnie, aż do ich całkowitego zużycia.

§ 10

 1. Nadzór nad właściwym użytkowaniem dyżurnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej sprawują kierownicy jednostek organizacyjnych, na wniosek których zostały one wydane.
 2. Do obowiązków kierowników, zgodnie z ust, l, należy:
  - pobieranie środków ochrony indywidualnej i odzieży, o które wnioskują,
  - wydawanie środków ochrony indywidualnej i odzieży pracownikom, o których mowa w § 9 ust. l,
  - prowadzenie ewidencji dyżurnych środków ochrony indywidualnej i odzieży znajdujących się w danej jednostce,
  - dopilnowanie zwrotu dyżurnych środków ochrony indywidualnej i odzieży po wykonaniu prac, do których zostały pobrane,
  - sporządzanie wykazu zużytych dyżurnych środków ochrony indywidualnej i odzieży,
  - dostarczanie do Działu Socjalno-Bytowego wykazów zużytych środków ochrony indywidualnej i odzieży - wzór druku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.
   

§ 11

Ewidencję ilościową dyżurnych środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej, z podziałem na osoby pobierające (materialnie odpowiedzialne) prowadzi Dział Socjalno-Bytowy UG.

§ 12

Uczelnia zapewnia studentom i uczestnikom studiów doktoranckich niezbędne środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju zajęć i specyfiki poszczególnych jednostek organizacyjnych zgodnie z postanowieniami § 9 i 10 niniejszej instrukcji.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 listopada 2021 roku, 9:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz