fbpx Uchwała nr 50/06 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 50/06
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 września 2006 roku
w sprawie szczegółowych warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie artykułu 42 ust. 2 ustawy z ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. Nr 69, poz. 613) uchwala się, co następuje:

§ 1

Osoby mające stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają warunki określone przez podmiot zagraniczny oraz przepisy ww. rozporządzenia MENiS mogą być kierowane za granicę w celach:
- prowadzenia badań naukowych,
- podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej,
- szkoleniowych na: studia podyplomowe; studia doktoranckie; staże naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne; kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe; praktyki zawodowe.

§ 2

Ustalenia § 1 nie dotyczą osób wyjeżdżających za granicę w ramach płatnych urlopów uzyskanych na podstawie § 103 Statutu UG.

§ 3

1. Osobom kierowanym za granicę w celach prowadzenia badań naukowych i w celach szkoleniowych może być przyznane stypendium albo osoby te mogą być kierowane na koszt własny lub na koszt podmiotu niebędącego jednostką kierującą. Wysokość stypendium określa szczegółowo § 5 ww. rozporządzenia MENiS.
2. Jednostka kierująca może przyznać osobom kierowanym za granicę w celach prowadzenia badań naukowych i w celach szkoleniowych inne świadczenia przewidziane w § 6 ww. rozporządzenia MENiS.

§ 4

1. Osobom kierowanym za granicę w celach szkoleniowych na studia doktoranckie jednostka kierująca może przyznać miesięczne stypendium, o którym mowa w § 5 wzmiankowanego rozporządzenia MENiS, na okres:
1) 3-letnich lub 4-letnich stacjonarnych studiów doktoranckich, wypłacane nie dłużej niż przez okres 11 miesięcy w ciągu jednego roku akademickiego,
2) 8 miesięcy do wykorzystania w ciągu 4 lat trwania studiów doktoranckich odbywanych w systemie niestacjonarnym.
2. Jednostka kierująca może przyznać osobom, o których mowa w ust. 1 inne świadczenia przewidziane w § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia MENiS.

§ 5

Osobom kierowanym za granicę w celach podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej jednostka kierująca może przyznać świadczenia określone w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia MENiS.

§ 6

1. Osoba pozostająca w zatrudnieniu może zostać skierowana za granicę, jeżeli uzyska zgodę pracodawcy oraz zostanie jej udzielony urlop szkoleniowy lub urlop bezpłatny.
2. W przypadku, gdy osoba jest kierowana na okres nieprzekraczający miesiąca, Rektor udziela jej urlopu szkoleniowego płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
3. W przypadku, gdy osoba jest kierowana na okres przekraczający miesiąc lecz nie dłuższy niż 3 lata, okres pierwszego miesiąca urlopu szkoleniowego płatny jest jak w ust. 2, zaś na pozostały okres skierowania Rektor po zasięgnięciu opinii rady wydziału może udzielić jej urlopu szkoleniowego płatnego lub bezpłatnego.

§ 7

Na uzasadniony wniosek osoby kierowanej, za zgodą Rektora po zasięgnięciu opinii rady wydziału, jednostka kierująca może przedłużyć okres urlopu szkoleniowego, o którym mowa w § 6 ust. 3, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy urlopu szkoleniowego bezpłatnego. W przypadku osoby kierowanej pozostającej w zatrudnieniu przedłużenie urlopu szkoleniowego następuje za zgodą pracodawcy.

§ 8

Osoby kierowane za granicę zobowiązane są do przedłożenia dowodu ubezpieczenia (KL oraz NNW) od chorób i skutków nieszczęśliwych wypadków honorowanego w kraju, do którego wyjazd ma nastąpić lub podpisania oświadczenia o pokryciu kosztów ewentualnego leczenia we własnym zakresie w kraju, do którego wyjeżdżają.

§ 9

Osobom skierowanym za granicę na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów przyznane świadczenia wypłaca się do końca okresu, na który osoby te zostały skierowane.

§ 10

Traci moc obowiązującą zarządzenie Rektora UG nr 18/R/05 z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

 


Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku404.3 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 15:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz