fbpx Uchwała nr 11/24 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Teorii Informacji Kwantowej Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2024/2025 | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 11/24
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 lutego 2024 roku
w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Teorii Informacji Kwantowej Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2024/2025

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 29 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) ‒ uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przedmiot uchwały

1. Uchwała określa zasady rekrutacji w roku akademickim 2024/2025 do Szkoły Doktorskiej Teorii Informacji Kwantowej, zwanej dalej „szkołą doktorską”.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze zm.).

 

§ 2. Wymogi do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej

1. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta:
1) osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
2) osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy.
2. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
3. Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w szkole doktorskiej na zasadach określonych w art. 323 Ustawy.
4. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

§ 3. Szczegółowe zasady i terminy rekrutacji

1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu i jest prowadzona za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
2. Szczegółowe zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Terminy rekrutacji do szkoły doktorskiej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Limity przyjęć

1. Kandydaci do szkoły doktorskiej są przyjmowani do szkoły w ramach limitu przyjęć określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej, w trakcie rekrutacji, po upływie terminu zakończenia rejestracji kandydatów w systemie IRK, Rektor może:
1) zwiększyć limit przyjęć do szkoły doktorskiej w dyscyplinie naukowej, określony niniejszą uchwałą;
2) zmniejszyć limit przyjęć do szkoły doktorskiej w dyscyplinie naukowej określony niniejszą uchwałą, w przypadku, gdy:
a) liczba zarejestrowanych kandydatów do szkoły doktorskiej w danej dyscyplinie jest mniejsza od określonego limitu przyjęć,
b) liczba kandydatów, którzy uzyskali minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej w ramach określonego limitu przyjęć, jest mniejsza od tego limitu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Rektor, na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej, może również przedłużyć termin rekrutacji.
4. Na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej, po zakończeniu rekrutacji w terminach określonych niniejszą uchwałą, Rektor może zwiększyć limit przyjęć do szkoły doktorskiej w dyscyplinie naukowej określony niniejszą uchwałą i przeprowadzić rekrutację dodatkową.

 

§ 5. Dokumenty wymagane w rekrutacji

1. W terminie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały kandydat do szkoły doktorskiej jest zobowiązany do:
1) przedstawienia do wglądu dokumentów wymaganych w rekrutacji, określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, pkt I;
2) złożenia dokumentów wymaganych w rekrutacji, określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, pkt II.
Jeżeli w terminie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały kandydat nie złoży dokumentów, o których mowa w pkt 2, należy wezwać kandydata do złożenia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że niezłożenie dokumentów spowoduje pozostawienie podania kandydata o przyjęcie do szkoły doktorskiej bez rozpoznania. W przypadku niezłożenia przez kandydata brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie, komisja w sposób wskazany w § 8 ust. 1 zawiadamia kandydata o pozostawieniu podania bez rozpoznania.
2. Z zastrzeżeniem pkt IV załącznika nr 4 do niniejszej uchwały, kandydat składa oryginały dokumentów albo ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez: uczelnię, której kandydat jest absolwentem, notariusza lub członka komisji rekrutacyjnej.

 

§ 6. Komisja rekrutacyjna

1. Postępowanie w sprawie przyjęcia do szkoły doktorskiej prowadzi komisja rekrutacyjna powoływana przez Rektora.
2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
1) przewodniczący komisji, którym może być dyrektor szkoły doktorskiej albo zastępca dyrektora szkoły doktorskiej;
2) trzej nauczyciele akademiccy ‒ zatrudnieni w Uniwersytecie, prowadzący badania naukowe w zakresie objętym programem kształcenia w szkole doktorskiej i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;
3) sekretarz komisji, który nie uczestniczy w ocenie kandydatów wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 2.
3. W przypadku wyłączenia członka komisji rekrutacyjnej wskazanego w ust. 2 pkt 1 albo 2 od udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w sprawie danego kandydata, Rektor, na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej, niezwłocznie powołuje w jego miejsce inną osobę spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 2 odpowiednio pkt 1 albo 2.
4. Na wniosek Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w skład komisji rekrutacyjnej Rektor może powołać przedstawiciela samorządu doktorantów jako obserwatora, nieuczestniczącego w ocenie kandydatów.

 

§ 7. Zadania komisji rekrutacyjnej

1. Komisja rekrutacyjna w szczególności:
1) przyjmuje dokumenty składane przez kandydatów oraz zapewnia bieżącą obsługę rekrutacji;
2) dokonuje oceny kandydatów;
3) doręcza kandydatowi decyzję o nieprzyjęciu do szkoły doktorskiej oraz – w przypadku cudzoziemca – również decyzję o przyjęciu do szkoły doktorskiej.
2. Podczas oceny kandydata, o której mowa w ust. 1 pkt 2, komisja rekrutacyjna może zasięgnąć opinii ekspertów w danej dyscyplinie naukowej wyznaczonych przez przewodniczącego komisji, w tym ekspertów spoza Uniwersytetu. Ekspert może uczestniczyć w posiedzeniu komisji z głosem doradczym.
3. Zadania komisji rekrutacyjnej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, są wykonywane przez sekretarza komisji. W szczególności sekretarz komisji potwierdza zgodność danych zawartych przez kandydata w podaniu o przyjęcie do szkoły doktorskiej z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość kandydata.
4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej jest zobowiązany do stosowania przepisów określających zasady rekrutacji w sposób uwzględniający szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi. 

 

§ 8. Wyniki rekrutacji

1. Wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej oblicza się w skali punktowej i ogłasza się za pośrednictwem systemu IRK.
2. Wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej są jawne.

 

§ 9. Przyjęcie albo nieprzyjęcie do szkoły doktorskiej

1. Kandydat, który w rekrutacji uzyskał wynik poniżej 50 punktów, nie może zostać przyjęty do szkoły doktorskiej.
2. Przyjęcie do szkoły doktorskiej, z zastrzeżeniem ust. 3, następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, na podstawie wyników rekrutacji i z uwzględnieniem limitu przyjęć do szkoły doktorskiej określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały lub ustalonego na podstawie § 4 ust. 2. Wpisu dokonuje dyrektor szkoły doktorskiej.
3. W trybie rekrutacji, o którym mowa w § 4 ust. 4, kandydat, który:
1) zarejestruje się w systemie IRK,
2) przedstawi do wglądu lub złoży dokumenty wymagane w rekrutacji, o których mowa w § 5 ust. 1,
3) spełni wymagania określone w zasadach konkursów przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne finansujące projekty naukowe – otrzymuje 50 punktów w drugim etapie rekrutacji, określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Przepis ust. 2 i § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 10. Przyjęcie albo nieprzyjęcie do szkoły doktorskiej

1. Przyjęcie cudzoziemca do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej, z upoważnienia Rektora, przez dyrektora szkoły doktorskiej, chyba że przyjęcie cudzoziemca następuje na innej szczególnej podstawie wskazanej w obowiązujących przepisach.
2. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej, z upoważnienia Rektora, przez dyrektora szkoły doktorskiej. Decyzję doręcza się kandydatowi:
1) w jednostce administracyjnej Uniwersytetu, w której wykonuje pracę sekretarz komisji rekrutacyjnej, za pokwitowaniem – w terminie pięciu dni od dnia wydania decyzji;
2) po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 – wysyłając decyzję listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3. Szczegółowy termin doręczenia decyzji w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznaczony w dniach i godzinach, określa przewodniczący komisji rekrutacyjnej i podaje do wiadomości kandydata w sposób wskazany w § 8 ust. 1 niezwłocznie po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

 

§ 11. Dokumentowanie przebiegu rekrutacji

1. Komisja rekrutacyjna dokumentuje przebieg rekrutacji, sporządzając:
1) protokół z przebiegu postępowania rekrutacyjnego w sprawie każdego kandydata, zawierający co najmniej wynik uzyskany przez tego kandydata, w tym szczegółowy wykaz uzyskanych punktów;
2) protokół z obrad komisji rekrutacyjnej;
3) listę alfabetyczną i rankingową wszystkich kandydatów uczestniczących w rekrutacji wraz z wynikami rekrutacji uzyskanymi przez tych kandydatów.
2. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podpisują przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej wskazani w § 6 ust. 2 i 3. Listy, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, sekretarz komisji rekrutacyjnej składa w Sekcji ds. Obsługi Szkół Doktorskich, w terminie siedmiu dni od daty ich sporządzenia.

 

§ 12. Prawo kandydata do wglądu do akt postępowania rekrutacyjnego

Kandydat ma prawo wglądu do akt postępowania rekrutacyjnego w swojej sprawie, w obecności członka komisji rekrutacyjnej. Szczegółowe terminy oznaczone w dniach i godzinach, w których kandydat może uzyskać wgląd do akt postępowania rekrutacyjnego w swojej sprawie, oraz miejsce uzyskania wglądu do akt określa przewodniczący komisji rekrutacyjnej i podaje do wiadomości w sposób wskazany w § 8 ust. 1 niezwłocznie po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

 

§ 13. Ponowne rozpatrzenie sprawy przyjęcia do szkoły doktorskiej

1. Od decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej oraz ‒ w przypadku cudzoziemca ‒ również od decyzji o przyjęciu do szkoły doktorskiej przysługuje kandydatowi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Decyzję Rektora, wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przyjęcia do szkoły doktorskiej, doręcza się kandydatowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

§ 14. Rekrutacja uzupełniająca

1. W przypadku gdy po zakończeniu rekrutacji w terminach określonych niniejszą uchwałą, do dnia 31 października 2024 r., osoba przyjęta do szkoły doktorskiej w ramach limitu przyjęć wskazanego w § 9 ust. 2 zrezygnuje z kształcenia, Rektor, na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej, może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.
2. W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział wyłącznie kandydaci, którzy w rekrutacji przeprowadzonej w terminach określonych niniejszą uchwałą uzyskali minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej, o której mowa w ust. 1, jednak nie zostali przyjęci do szkoły ze względu na wypełnienie limitu przyjęć.
3. Do szkoły doktorskiej w rekrutacji uzupełniającej może zostać przyjęty kandydat, który w rekrutacji przeprowadzonej w terminach określonych niniejszą uchwałą uzyskał największą liczbę punktów spośród kandydatów, o których mowa w ust. 2.
4. Do przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.

 

§ 15. Termin złożenia ślubowania.

Osoba, która została przyjęta do szkoły doktorskiej, ma obowiązek złożenia ślubowania nie później niż do dnia 31 października 2024 roku. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły doktorskiej może przedłużyć termin złożenia ślubowania na wniosek osoby przyjętej do szkoły doktorskiej.

 

§ 16. Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 marca 2024 roku, 13:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło