fbpx Uchwała nr 6/24 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 6/24
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 stycznia 2024 roku

Na podstawie art. 205 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipa 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 742 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr  86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku (ze zm.) – wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 38 otrzymuje brzmienie:
„§ 38. [przyczyny przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej]
Po upływie okresu kształcenia przewidzianego w programie kształcenia, Dyrektor, na wniosek doktoranta złożony nie później niż do dnia 30 września w ostatnim okresie rozliczeniowym, może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej określony w planie badawczym w przypadku:
1) konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
2) czasowej niezdolności do kształcenia spowodowanej chorobą;
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
4) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;
5) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
6) wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności
– łącznie nie dłużej niż o 2 lata.”;
 
2) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39. [warunki formalne przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej]
1. Z uwzględnieniem ust. 2 i 3, warunkiem przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej jest:
 
1) wyjaśnienie w treści wniosku, o którym mowa w § 38 ust. 1, przyczyn niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w planie badawczym;
2) przedstawienie, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, zmiany planu badawczego określającej zadania zaplanowane do realizacji w okresie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej. Do opracowania zmiany planu stosuje się § 1 ‒ § 3 załącznika nr 2 do Regulaminu;
3) pozytywna opinia promotora w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej.
 
2. W przypadku, o którym mowa w § 38 pkt 2, Dyrektor może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej, jeżeli doktorant złożył zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do kształcenia.
3. W przypadkach, o których mowa w § 38 pkt 3-6, Dyrektor może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej, jeżeli doktorant:
 
1) złożył dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności wskazanych w pkt 3-6;
2) wykazał w inny sposób niż przez złożenie dokumentów wystąpienie okoliczności wskazanych w pkt 3-6.”.

 

§ 2.

 Ujednolicony tekst Regulaminu Szkół Doktorskich stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 31 stycznia 2024 roku, 9:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło