fbpx Zarządzenie nr 68/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański dla edycji rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 68/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
16 maja 2023 roku
w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański dla edycji rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 16 maja 2023 roku

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Osoba podejmująca studia podyplomowe w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023/2024 wnosi opłatę za kształcenie na studiach podyplomowych w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, dotyczy uczestnika studiów podyplomowych, będącego:
 
1) obywatelem polskim;
2) cudzoziemcem, o którym mowa w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, chyba że został zwolniony z opłaty na podstawie umowy lub decyzji, o których mowa w art. 324 ust. 1 ustawy.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 maja 2023 roku, 10:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło