fbpx Uchwała nr 22/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 22/23
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 marca 2023 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 30 marca 2023 roku

Na podstawie art. 205 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr  86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku (ze zm.) – wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 7 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) złożenia rozprawy doktorskiej w terminie przewidzianym w planie badawczym”;
 
2) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W roku akademickim, w którym jest przeprowadzana ocena śródokresowa, promotor składa Dyrektorowi opinię wskazaną w ust. 1 dwukrotnie, w terminach:
1) do dnia 31 marca i do dnia 31 lipca;
2) do dnia 30 września i do dnia 31 stycznia ‒ jeżeli doktorant rozpoczął kształcenie od semestru letniego.”;
 
3) tytuł Rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 6. Wyznaczanie i zmiana promotora, promotorów lub promotora pomocniczego”;
 
4) § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku gdy doktorant ubiega się o wyznaczenie więcej niż jednego promotora, wskazuje w treści wniosku również okoliczności uzasadniające wyznaczenie kolejnego promotora. Za takie okoliczności uważa się w szczególności:
1) przedmiot rozprawy obejmujący zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej;
2) formalną współpracę między UG i innym ośrodkiem naukowym, którego pracownikiem jest kandydat do pełnienia funkcji promotora;
3) długotrwałą niezdolność dotychczasowego promotora do pełnienia tej funkcji.”;
 
5) dodaje się § 30a w brzmieniu:
„§ 30a. [wyznaczanie promotora lub promotorów]
Przy podjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia doktorantowi promotora lub promotorów rada dyscypliny naukowej uwzględnia w szczególności:
1) wymogi, o których mowa w art. 190 ust. 4-6 Ustawy, oraz okoliczności, o których mowa w § 30 ust. 2;
2) aktywność naukową kandydata do pełnienia funkcji promotora, w tym zbieżność tematyki badawczej kandydata z zaproponowanym przez doktoranta tematem rozprawy;
3) możliwość zapewnienia doktorantowi przez kandydata należytej opieki naukowej, w tym aktualną liczbę pozostających pod opieką kandydata doktorantów oraz osób, które ubiegają się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym;
4) niekaralność kandydata karą dyscyplinarną.”;
 
6) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przy podjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia doktorantowi promotora pomocniczego rada dyscypliny naukowej uwzględnia w szczególności wymóg, o którym mowa w art. 190 ust. 4 Ustawy.”;
 
7) w § 32 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Na wniosek doktoranta, złożony do przewodniczącego rady dyscypliny naukowej, oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora rada zmienia promotora lub promotora pomocniczego doktoranta.
2. Rada dyscypliny naukowej zmienia promotora lub promotora pomocniczego doktoranta z własnej inicjatywy lub na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii Dyrektora, jeżeli dotychczasowy promotor lub promotor pomocniczy utraci zdolność do pełnienia tej funkcji.”;
 
8) wprowadzenie w ust. 1 § 38 otrzymuje brzmienie:
„Po upływie okresu kształcenia przewidzianego w programie kształcenia, Dyrektor, na wniosek doktoranta złożony nie później niż do dnia 30 czerwca w ostatnim okresie rozliczeniowym, może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej określony w planie badawczym w przypadku:”;
 
9) w §39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z uwzględnieniem ust. 2 i 3, warunkiem przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej jest:
1) wyjaśnienie w treści wniosku, o którym mowa w § 38 ust. 1, przyczyn niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w planie badawczym;
2) przedstawienie, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, zmiany planu badawczego określającej zadania zaplanowane do realizacji w okresie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej. Do opracowania zmiany planu stosuje się § 1 ‒ § 3 załącznika nr 2 do Regulaminu;
3) pozytywna opinia promotora w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej;
4) zrealizowanie przez doktoranta, do dnia złożenia wniosku, programu kształcenia, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2.”;
 
10) § 44 otrzymuje brzmienie:
„§ 44. [przeniesienie doktoranta do szkoły doktorskiej spoza UG]
Doktorant, po uprzednim wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec UG i za zgodą dyrektora właściwej szkoły doktorskiej UG, może przenieść się do szkoły doktorskiej prowadzonej przez podmiot inny niż UG.”;
 
11) Tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 10. Rezygnacja z kształcenia w szkole doktorskiej i skreślenie z listy doktorantów, ukończenie kształcenia przez doktoranta oraz dokumentacja przebiegu kształcenia”;
 
12) dodaje się § 46a w brzmieniu:
„§ 46a. [zrealizowanie programu kształcenia szkoły doktorskiej; ukończenie kształcenia przez doktoranta]
1. Doktorantowi, który zrealizował program kształcenia szkoły doktorskiej, Dyrektor, na wniosek doktoranta, wydaje zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia szkoły doktorskiej.
2. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej w rozumieniu artykułu 204 ust. 1 Ustawy, w trybie określonym w:
1) załączniku do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie określenia Procedury nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim – w przypadku złożenia rozprawy doktorskiej w UG, albo
2) w przepisach odrębnych – w przypadku złożenia rozprawy doktorskiej w podmiocie innym niż UG.”;
 
13) § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w teczce akt osobowych doktoranta, chyba że przebieg kształcenia dokumentuje się w formie elektronicznej. Zasady prowadzenia teczki akt osobowych doktoranta określa zarządzenie Rektora.”;
 
14) załącznik nr 2 do Regulaminu „Zasady opracowania planu badawczego” otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględniający postanowienia niniejszej uchwały, uchwały nr 86/19 Senatu UG z dnia 27 czerwca 2019 r. i uchwały nr 7/21 Senatu UG z dnia 25 lutego 2021 a także dotychczasowe zmiany powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego – stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 kwietnia 2023 roku, 13:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło