fbpx Uchwała nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie określenia Procedury nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 12/23
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 marca 2023 roku
w sprawie określenia Procedury nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 2 marca 2023 roku

Na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 19 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do niniejszej uchwały określa się „Procedurę nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim”, zwaną dalej „Procedurą”.

 

§ 2.

Do postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy Procedury. Czynności podjęte w tych postępowaniach przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały pozostają w mocy.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r. określająca sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.).

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 33 ust. 1 pkt 2 i § 34 ust. 1 Procedury, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 lipca 2023 roku, 12:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło