fbpx Zarządzenie nr 10/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 10/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 1 lutego 2023 roku

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 51 ust. 12 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.), w związku z § 4 uchwały nr 40/22 Senatu z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie z opinią Senatu UG z 26 stycznia 2023 r. – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. W pionie Prorektora ds. Badań Naukowych tworzy się Centrum Popularyzacji Nauki jako jednostkę ogólnouniwersytecką.
2. W strukturze administracji centralnej:
 
1) w pionie Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia tworzy się Centrum Kursów i Szkoleń;
2) w pionie Kanclerza w Centrum Eksploatacji Nieruchomości podlegającym Zastępcy Kanclerza ds. Infrastruktury i Administracji w Dziale Obiektów Dydaktycznych:
 
a) likwiduje się Administrację Budynku Wydziału Ekonomicznego,
b) likwiduje się Administrację Budynków Wydziału Zarządzania,
c) tworzy się Administrację Budynków Kampusu Sopot.
 
3. W strukturze Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej:
 
1) likwiduje się Zakład Fotofizyki Molekularnej i Dydaktyki Fizyki;
2) likwiduje się Zakład Fizyki Atomowej;
3) Zakład Akustyki i Fizyki Jądrowej przekształca się w Zakład Fizykochemii Powierzchni i Zjawisk Międzyfazowych;
4) tworzy się Zakład Fizyki Atomowej i Molekularnej.
 
4.W strukturze Wydziału Oceanografii i Geografii w Instytucie Geografii Stację Limnologiczną w Borucinie przekształca się w Centrum Monitoringu i Ochrony Wód.

 

 

§ 2.

1. W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany:
 
1) dodaje się § 37a w brzmieniu:
㤠37a. Centrum Popularyzacji Nauki
1. Centrum Popularyzacji Nauki jest ogólnouniwersytecką, pozawydziałową jednostką organizacyjną, która działa w obszarze promocji i popularyzacji nauki oraz badań naukowych, przy współpracy innych jednostek Uniwersytetu oraz ośrodków naukowych w kraju i za granicą
2. Jednostka działa na podstawie odrębnego Regulaminu nadanego przez Rektora.”;
 
2) dodaje się § 81a w brzmieniu
„§ 81a. Centrum Kursów i Szkoleń
1. Prowadzi rejestr pracowników i współpracowników Uniwersytetu Gdańskiego, którzy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przeprowadzają szkolenia na rzecz partnerów zewnętrznych.
2. Koordynuje tworzenie i funkcjonowanie zespołów szkoleniowców realizujących umowy z partnerami zewnętrznymi.
3. Pozyskuje partnerów zewnętrznych będących beneficjentami szkoleń.
4. Współpracuje z pracownikami i współpracownikami Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie ofert szkoleń dla partnerów zewnętrznych.
5. Działa na potrzeby zainteresowanych podmiotów gospodarczych oraz organów administracji publicznej i osób fizycznych w zakresie przygotowywania specjalistycznych szkoleń.
6. Prowadzi rejestr wniosków o przeprowadzenie szkoleń, kierowanych do Uniwersytetu Gdańskiego.
7. Prowadzi stałą ofertę kursów i szkoleń (w tym e-learningowych) prowadzonych przez pracowników i współpracowników Uniwersytetu Gdańskiego.
8. Prowadzi rejestr szkoleń przeprowadzonych przez pracowników i współpracowników Uniwersytetu Gdańskiego.
9. Prowadzi rozliczenia finansowe związane z przeprowadzaniem szkoleń, zgodnie z Zasadami Gospodarki Finansowej Uniwersytetu Gdańskiego.
10. Prowadzi „Portal Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego”.”;
 
3) załączniki nr 1 „Schemat organizacyjny Uniwersytetu” i załącznik nr 2 „Szczegółowy wykaz wydziałowych jednostek organizacyjnych” – otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
2. Ujednolicony tekst Regulaminu, o który mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 

§ 3.

Zrządzenie wchodzi w życie 1 lutego 2023 roku.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 kwietnia 2023 roku, 10:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło