fbpx Zarządzenie nr 5/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 5/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 stycznia 2023 roku
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 23 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 227 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 Nr 33 poz. 166 ze zm.) oraz § 73 pkt 10. Regulaminu Pracy, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 62/R/19 Rektora UG z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Uniwersytet Gdański jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą wskazując czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary. Koszty badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pokrywane są ze środków ogólnouczelnianych.
2. Zarządzenie stosuje się do wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, w których stosowane są czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 

§ 2.

Kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upoważniona:
1) sporządza wykaz czynników szkodliwych dla zdrowia zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia;
2) wyznacza pracowników jednostki organizacyjnej do udziału w badaniach i pomiarach środowiska pracy;
3) odpowiada za kontakt z laboratorium akredytowanym w sprawach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem badań i pomiarów środowiska pracy;
4) przekazuje do Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia wykaz, o którym mowa w pkt 1 oraz niezwłocznie informuje o zmianach warunków wykonywania pracy mających wpływ na bezpieczeństwo pracy.

 

§ 3.

Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia:
1) przygotowuje harmonogram badań i pomiarów czynników szkodliwych na podstawie przesłanych wykazów z jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1;
2) zleca wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych upoważnionemu laboratorium posiadającemu akredytację po otrzymaniu zgody na wydatkowanie środków;
3) informuje jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 2 o zleceniu wykonywania przez akredytowane laboratorium okresie wykonywania badań i pomiarów;
4) kontroluje przebieg badań i pomiarów środowiska pracy.
 

§ 4.

1. W trakcie przygotowywania wykazu, o którym mowa w  § 2 pkt 1 uwzględnia się poniższy schemat dotyczący częstotliwości badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy:

 

Czynniki

Częstotliwość pomiarów

Warunek odstąpienia od wykonania pomiarów

raz na 3 miesiące

raz na 6 miesięcy

raz na 12 miesięcy

raz na 24 miesiące

Czynniki chemiczne, pyły

-

-

powyżej 0,5 NDS

od 0,1 do 0,5 NDS

Jeżeli 2 kolejne wyniki pomiarów wykonane w ciągu co najmniej 2 lat nie przekroczyły 0,1 wartości NDS

Czynniki rakotwórcze lub mutagenne

powyżej 0,5 NDS

od 0,1 do 0,5 NDS

-

-

Jeżeli 2 kolejne wyniki pomiarów wykonane w ciągu co najmniej 6 miesięcy nie przekroczyły 0,1 wartości NDS

Promieniowanie laserowe

-

-

powyżej 0,8 MDE

od 0,4 do 0,8 MDE

Jeżeli 2 kolejne wyniki pomiarów wykonane w ciągu co najmniej 2 lat nie przekroczyły 0,4  wartości MDE

Pole lub promieniowanie elektromagnetyczne

-

-

strefa zagrożenia lub strefa niebezpieczna

tylko strefa pośrednia

Jeżeli 2 kolejne wyniki pomiarów wykonane w ciągu co najmniej 2 lat nie stwierdzono stref ochronnych

Czynnik fizyczny: hałas

-

-

powyżej 0,5 NDN

od 0,2 do 0,5 NDN

Jeżeli 2 kolejne wyniki pomiarów wykonane w ciągu co najmniej 2 lat nie przekroczyły 0,2 wartości NDN

 

2. Badania i pomiary chemicznych i fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, o których mowa w ust. 1. wykonuje się każdorazowo, jeżeli nastąpiły zmiany w wyposażeniu technicznym, w procesie technologicznym lub w warunkach wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na zmianę poziomu emisji, poziomu narażenia albo wystąpiły okoliczności, które uzasadniają ich ponowne wykonanie.
3. W przypadku, gdy przeprowadzone pomiary wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm,  kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przeanalizowania przyczyn i podjęcia niezwłocznych działań w celu ich wyeliminowania.

 

§ 5.

1. Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia przesyła do dziekanów i dyrektorów jednostek organizacyjnych wyniki badań i pomiarów środowiska pracy oraz karty badań i pomiarów, zwane dalej "kartami".
2. Dziekani i dyrektorzy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przekazania  wyników, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do zapoznania pracowników zatrudnionych przy pracach wykonywanych z użyciem czynników szkodliwych dla zdrowia z wynikami, o których mowa w ust. 1 w sposób udokumentowany.
4. Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, zwany dalej "rejestrem".
5. Wyniki badań i pomiarów przechowuje się przez okres 3 lat, licząc od daty ich wykonania.
6. Rejestr i karty przechowuje się przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.
7. Wyniki badań i pomiarów wpisane do rejestru i karty udostępnia się pracownikowi, byłemu pracownikowi, ich przedstawicielowi ustawowemu lub pełnomocnikowi, na jego pisemne żądanie.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czl. koresp. PAN

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku89.38 KB
PDF icon Wykaz czynników szkodliwych dla zdrowia98.28 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 stycznia 2023 roku, 11:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło