fbpx Zarządzenie nr 158/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 158/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
niedziela, 1 stycznia 2023 roku

Na podstawie § 34 ust. 2 pkt 22 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) oraz § 32 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 118/R/22 Rektora UG z dnia 3 października 2022 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Centrum Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy, określonym zarządzeniem nr 183/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku, w § 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Rektor, na wniosek Dyrektora Centrum, powołuje Zastępcę Dyrektora Centrum. Zakres obowiązków Zastępcy określa Dyrektor Centrum.”.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski , czł. koresp. PAN

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 grudnia 2022 roku, 14:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło