fbpx Uchwała nr 52/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 30/22 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 52/22
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 grudnia 2022 roku
zmieniająca uchwałę nr 30/22 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023/2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 8 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 70 ust. 1 oraz art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 30/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023/2024 wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ilekroć w uchwale Senatu UG jest mowa o rekrutacji na kierunek studiów rozumie się przez to również rekrutację na specjalność prowadzoną w ramach kierunku, jeżeli tak stanowią szczegółowe zasady rekrutacji oraz rekrutację na Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne.”;
 
2) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sportowcy posiadający wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski, w toku postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich otrzymują dodatkowe punkty: 
1) 40 punktów – sportowcy posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową,
2) 30 punktów – sportowcy posiadający aktualną drugą klasę sportową.”;
 
3) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wymogiem potwierdzenia posiadania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, jest załączenie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „systemem IRK”, plików dokumentów, wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały (w formie skanów lub zdjęć) przed ogłoszeniem listy kandydatów na danym kierunku studiów.”;
 
4) § 8 ust. 3  otrzymuje brzmienie:
„3. Kandydat, który uzyskał poza granicami Polski dokument uprawniający do studiowania, ma obowiązek – zarejestrowania się w systemie IRK, wypełnienia danych osobowych, skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów i nie później niż 5 dni roboczych przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów – przesłania ich na adres mailowy wskazany w systemie IRK w celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu według obowiązującej na UG skali punktowej.”;
 
5) § 8 ust. 4  otrzymuje brzmienie:
„4. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.”;
 
6) § 8 ust. 5  otrzymuje brzmienie:
„5. Biuro Rekrutacji i Biuro Współpracy Międzynarodowej dokonują przeliczenia ocen na podstawie otrzymanych za pośrednictwem poczty elektronicznej skanów lub zdjęć dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie, pod warunkiem, że kandydat zarejestrował się w systemie IRK i uzupełnił dane osobowe, a nadesłane dokumenty są kompletne i uprawniają do podjęcia studiów. Weryfikacja wykształcenia oraz przeliczenie ocen następują w oparciu o informacje publikowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), pełniącą funkcję ośrodka ENIC-NARIC właściwego do spraw uznawalności wykształcenia. Dokumenty kandydata, który nie wypełnił danych osobowych, a także dokumenty niekompletne nie podlegają weryfikacji.”;
 
7) § 8 ust. 6  otrzymuje brzmienie:
„6. Biuro Rekrutacji i Biuro Współpracy Międzynarodowej wprowadzają przeliczone wyniki i wgrywają skany zaakceptowanych dokumentów na konto kandydata w systemie IRK.”;
 
8) § 9 ust. 1  otrzymuje brzmienie:
„1. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej (International Baccalaureate) kwalifikujące do wydania dyplomu może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honorowane tylko w roku wydania zaświadczenia. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów, ustalonych dla kierunków studiów oraz zgodnie z tabelą przeliczającą punkty uzyskane na maturze IB na procenty: 

 

 

Poziom SL lub HL

Punkty procentowe 

100 

90 

75 

60 

45 

30 

-

 

 

9) § 12 ust. 6  otrzymuje brzmienie:
„6. O przyjęciu na studia, w ramach limitu przyjęć, decyduje liczba uzyskanych punktów, przy czym na studiach drugiego stopnia, na których kryterium dodatkowym jest średnia obliczana według zasad opisanych § 11 ust. 1 w przypadku, gdy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie powoduje przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku, o przyjęciu na studia decyduje kryterium dodatkowe w postaci średniej.”;
 
10) §13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Etapy rekrutacji
1. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie dokumentu wydanego w Polsce (świadectwo maturalne, dyplom), nie później niż w ostatnim dniu rejestracji zapisuje się na wybrany kierunek studiów, wprowadza do systemu wyniki stanowiące kryterium kwalifikacyjne oraz wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG na numer konta, podany w systemie IRK, w zakładce „Płatności”. Opłaty można dokonać również w kasie UG. Brak opłaty rekrutacyjnej wyklucza z postępowania rekrutacyjnego. Jeśli opłata została uiszczona w terminie, a system IRK nie odnotował jej lub nie przypisał do kierunku, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały (§ 5).
2. Kandydat, który uzyskał poza granicami Polski dokument uprawniający do studiowania
i dopełnił formalności określonych w § 8 ust. 3, nie później niż w ostatnim dniu rejestracji zapisuje się na wybrany kierunek studiów i wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Brak opłaty rekrutacyjnej wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.
3. Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów weryfikuje uprawnienia dodatkowe u kandydatów a następnie w wyznaczonym terminie ogłasza w systemie IRK listę kandydatów.
4. Kandydaci mieszczący się w limicie przyjęć na danym kierunku studiów zostają zakwalifikowani do przyjęcia, natomiast liczba kandydatów rezerwowych określana jest przez władze danego wydziału.
5. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia oraz kandydat ze statusem “rezerwowy” jest zobowiązany złożyć komplet wymaganych dokumentów w postaci papierowej, zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Kandydat “rezerwowy” zajmuje miejsce osoby “zakwalifikowanej” (wg rankingu) w przypadku, gdy ta nie dostarczyła kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, zrezygnowała z procesu rekrutacji lub została zdyskwalifikowana. Pozostali kandydaci nie są uprawnieni do złożenia dokumentów za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 6.
6. W sytuacji, gdy po upływie terminu składania dokumentów przez osoby ze statusem “zakwalifikowany” i “rezerwowy” limit miejsc na danym kierunku nie został wypełniony, komisja rekrutacyjna ma możliwość dopuszczenia do etapu składania dokumentów kolejnych osób z listy kandydatów (wg rankingu) na podstawie liczby pozostałych miejsc. Kandydaci zostają poinformowani o tym fakcie poprzez wiadomość w systemie IRK oraz drogą mailową. Osoby wyznaczone na wolne miejsca mają obowiązek dostarczenia dokumentów zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Kandydaci ze statusem “zakwalifikowany” i “rezerwowy”, którzy byli zobligowani dostarczyć dokumenty po ogłoszeniu listy kandydatów, ale tego nie zrobili, nie mają możliwości dostarczenia dokumentów w drugim terminie.
7. Kandydat, który uzyskał wykształcenie poza granicami Polski, na czas postępowania rekrutacyjnego może posługiwać się skanami dokumentów, wymienionymi w załączniku nr 4. Wymaganą dokumentację w wersji papierowej zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej do dnia 30 października 2023 r. do:
 
1) Biura Rekrutacji – w przypadku obywateli krajów UE/EFTA oraz osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
2) Biura Współpracy Międzynarodowej – w przypadku pozostałych kandydatów.
Dostarczenie kompletnej dokumentacji w wersji papierowej jest warunkiem koniecznym wpisania osoby przyjętej na listę studentów.
 
8. Na kierunkach wykazujących czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza medycyny pracy. Szczegóły dotyczące badań lekarskich zostały opisane na stronie internetowej Rekrutacji UG.
9. Kandydat, który nie chce brać udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym powinien zrezygnować w systemie IRK z ubiegania się o przyjęcie na kierunek.
10. Po zakończeniu etapu składania dokumentów w toku danego postępowania rekrutacyjnego właściwa komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów w systemie IRK.
11. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze elektronicznej decyzji administracyjnej wydawanej przez komisję rekrutacyjną.
12. Przyjęcie bądź odmowa przyjęcia na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej Rektora – zgodnie z art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
13. Osoba przyjęta na studia może otrzymać zaświadczenie o przyjęciu na studia.
14. Zaświadczenie wydaje komisja rekrutacyjna, Biuro Rekrutacji lub Biuro Współpracy Międzynarodowej.
15. Osoby przyjęte na studia, które chcą zrezygnować z podjęcia studiów, powinny złożyć pisemną rezygnację w sposób wskazany w przez dziekanat wydziału prowadzący dany kierunek studiów.
16. Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, Rektor na wniosek dziekana może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kolejnego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: rekrutacja dodatkowa lub rekrutacja uzupełniająca, przeprowadzanych zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Decyzja o rekrutacji uzupełniającej – w przypadku złożenia stosownego wniosku przez dziekana – zostaje podjęta w terminie do dnia 15 października 2023 r.
 
11) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna. Skład komisji rekrutacyjnej obejmuje: przewodniczącego, sekretarza i członka. Przewodniczącego komisji powołuje się spośród nauczycieli akademickich. Przewodniczący musi posiadać co najmniej stopień doktora. Sekretarzem oraz członkiem komisji może być nauczyciel akademicki lub pracownik administracyjny uczelni. Komisje rekrutacyjne co do zasady powołuje dziekan, ale może je powołać również Rektor – szczególnie w przypadku studiów międzydziedzinowych.”;
 
12) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) prowadzenie obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji z wykorzystaniem systemu IRK,
2) przeprowadzenie egzaminów wstępnych,
3) weryfikacja załączonych w systemie IRK plików (skanów lub zdjęć dokumentów), potwierdzających dodatkowe uprawnienia kandydatów,
4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć na studia,
5) zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego,
6) kierowanie na badania lekarskie,
7) przyjmowanie dokumentów (w postaci papierowej) i ich weryfikacja,
8) weryfikacja poprawności wprowadzonych przez kandydata danych,
9) bieżące odznaczanie w systemie IRK faktu złożenia dokumentów przez kandydata,
10) wydawanie zaświadczeń o przyjęciu na studia,
11) przekazanie teczek osób przyjętych do dziekanatu.
 
13) § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nie mogą stanowić przesłanki do uwzględnienia odwołania przypadki, w których:
1) kandydat nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie;
2) kandydat nie załączył w systemie IRK plików (skanów lub zdjęć dokumentów) potwierdzających dodatkowe uprawnienia lub ich jakość uniemożliwiła weryfikację;
3) kandydat wprowadził błędne wyniki do systemu IRK;
4) kandydat uzyskał zbyt małą liczbę punktów w naborze na wybrany kierunek studiów;
5) kandydat nie dostarczył w terminie kompletu wymaganych dokumentów.”;
 
14) § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania w systemie IRK elektronicznej decyzji o nieprzyjęciu na studia.
 
15) załączniki do uchwały: nr 1 „Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów”, nr 3 „Warunki uczestnictwa i etapy internetowej rekrutacji kandydatów”, nr 4 „Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów” i nr 5 „Dyscypliny sportowe uwzględniane w procesie rekrutacji na studia na UG” – otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst uchwały nr 30/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023/2024 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 kwietnia 2023 roku, 14:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło